Bli allmenlærar/spes.ped på Måløykollektivet

Søknadsfrist: 7. april


Kinn kommune søker lærar til opplæringstilbodet ved Måløykollektivet i Torskangerpollen. Måløykollektivet er ei samling av fleire bueinigar som utgjer Klokkergårdstiftelsen, ein ideell stiftelse med det formål å rehabilitere ungdom frå 13-årsalderen med rus og/eller adferdsproblemer plassert etter lov om barnevernstenester (www.klokkergard.no). Lærarane er tilsett i Kinn kommune ved Vågsøy ungdomsskole, men har arbeidsplassen sin ved Måløykollektivet, og samarbeider tett med dei tilsette ved Måløykollektivet. Ved særskild høve kan stillinga delast med engasjement på Vågsøy ungdomsskole. 
Det skal tilsettast lærar i 100 % fast stilling. For tida er der 200 % lærarresurs knytta til kollektivet. 

Arbeidsoppgåver

Vi søkjer lærar med kompetanse i norsk (60 stp). 

Forøvrig vil ei av hovedoppgåvene vere å knytte gode relasjonar til elevar både på klasserommet og elles på kollektivet.

Kvalifikasjonar

Godkjent allmenlærar/ grunnskulelærer/ PPU undervisningskompetanse på ungdomsskulenivå. 
God relasjonskompetanse og personlege egenskapar kan  dels vege opp for manglande formell kompetanse.  

Erfaring frå liknande arbeid vil bli lagt vekt på.

Det er krav om politiattest av nyare dato. 

Personlege eigenskapar

Vi er ute etter ein person med gode evner til samarbeid. Du vil jobbe tett med annan kollega kvar dag. Det er også viktig å samarbeide godt med dei mange medlevarane på kollektiva.  Vi er ute etter ein person med godt humør og som har svært god tolmod i det kontinuerlige arbeidet med å “treffe” elevane både fagleg og på det personlege planet. Relasjonskompetanse er like viktig som det faglege. 

Det er viktig å vere fleksibel i kvardagen med tanke på å kunne bygge relasjon både i klasserommet og på alternative arenaer for opplæring og relasjonsbygging.

Vi tilbyr

Ekstern og intern rettleiing. Varierte arbeidsoppgåver. Bli ein del av eit arbeidsmiljø prega av stort engasjement med fokus på andres og eigen utvikling.
Stillinga lønast i samsvar med utdanningsnivå og arbeidserfaring.

Kontaktinformasjon

Kåre Bakke, Rektor, +47 91384522