Bekymring vedrørende eiendomsskatt i Kinn kommune

Om Måløy Vekst

Næringslivet i regionen, representert ved ca. 90 bedrifter, og Kinn kommune er aksjonærer/medlemmer i selskapet. Eierne har mellom 3 og 4 tusen ansatte både lokalt, nasjonalt og globalt, og har en samlet årlig omsetning på over 15 milliarder kroner årlig. Måløy Vekst er ett serviceselskap for næringslivet, som skal informere og legge til rette for ny virksomhet og infrastruktur, gi gründerveiledning, samt være en møteplass for næringslivet og kommunen.

Måløy Vekst skal også være en samfunnsbygger. Uten en grunnleggende tanke om å utvikle samfunnet rundt oss vil det være vanskelig for oss å skape vekst innenfor de fleste bransjene som Måløy Vekst representerer. I tillegg skal Måløy Vekst kunne bruke sin tyngde i politiske prosesser der det er hensiktsmessig, og da spesielt med fokus på å drive fram en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Måløy Vekst ønsker å ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser og bidra til at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og fremtidsutvikling blir hørt.

Bakgrunn

Da Måløy Vekst sendte sine innspill i forbindelse med Kinn kommune sitt arbeid med budsjett- og økonomiplan høsten 2020, så advarte vi mot at retaksering kombinert med et politisk ønske om å hente inn mer i eiendomsskatt i budsjettet, ville føre til kraftige økninger i kostnadene for både boligeiere og næringsliv i tidligere Vågsøy.

Etter utskriving av nytt takstgrunnlag og eiendomsskatt i Kinn kommune, viser det seg at dette har fått svært store utslag for både boliger og næringseiendommer, og at økningen for veldig mange også er mye større enn det vi trodde, og advarte mot.

Måløy Vekst har bedt om tilbakemelding fra våre aksjonærer og andre om hvilke utslag og konsekvenser dette vil få for de enkelte. Vi har fått i underkant av 30 skriftlige tilbakemeldinger, i tillegg har vi mottatt rundt 20 muntlige tilbakemeldinger. I det videre vil vi gi en oppsummering av de tilbakemeldingene vi har fått, slik at man er klar over dette i den videre behandlingen av saken i kommunen.

Hovedbildet i tilbakemeldingene

Samtlige tilbakemeldinger peker på at det er stor avstand mellom reell verdi av eiendommene, og kommunen sin fastsatte verdi. Vi har ikke gjort egne kontroller av verdifastsettingen, men de mange tilbakemeldingene, og konkrete eksemplene, tyder på at det kan være en relativt stor mengde feiltakseringer. De aller fleste melder tilbake at de vil klage på takstfastsettelsen.

Tilbakemeldingene peker også på den enorme kostnadsøkningen næringslivet får etter endringen. Av de tilbakemeldingene vi har fått, så ligger økningen i eiendomsskatt på mellom 150-350 prosent. Dette oppleves som en betydelig negativ økonomisk konsekvens for næringslivet. De fleste melder tilbake at dette vil få negative konsekvenser for planlagte oppgraderinger, utvikling og nyinvesteringer på eiendommene. Noen sier også at denne endringen vil føre til avvikling, flytting eller manglende etablering av næringsaktivitet i kommunen.

Takstfastsetting

Alle er opptatt av at eiendomsskatten, uansett promille, skal være rettferdig utregnet. Derfor er nettopp takstgrunnlaget viktig. Tilbakemeldingene peker på mange dokumenterte avvik mellom reell verdi og taksten som er satt av kommunen. Avvikene er til dels svært store, og det finnes eksempler på flere hundre prosents avvik mellom dokumentert verdi og takst.

Tilbakemeldingene går også på at man mangler grunnleggende informasjon om hvordan taksten er satt, ettersom grunnlaget for takstfastsettelsen ikke er sendt ut i forbindelse med utskrivingen. Det er også lite informasjon om hvordan takseringen er gjennomført, og hvem som har gjennomført den.

Klage

Med få unntak opplyser de fleste at de vil formelt klage på takstfastsettelsen. De peker på at dette vil føre til bruk av mye ressurser fra eiendomseiernes side, da man for å dokumentere feiltaksering kan måtte kjøpe tjenester innen både jus, økonomi og byggteknikk, i tillegg til bruk av egne ressurser. Det varsles også at bedriftene vil kreve eventuelle kostnader ved dette dekket av kommunen.

Det blir også pekt på en veldig lite brukervennlig klageadgang, da man må sende klage per brev til kommunen.

Kostnader

De største reaksjonene vi har fått i tilbakemeldingene er på de økte kostnadene denne endringen medfører. De fleste i næringslivet var innstilt på en varslet økning på +/- 20 prosent, men foreløpig viser endringene på de tilbakemeldingene vi har fått en økning på 150-350 prosent. Tilbakemeldingene er tydelige på at de økte kostnadene til eiendomsskatt vil få konsekvenser for aktiviteten på eiendommene:

 •        Færre oppgraderinger
 •        Færre nyinvesteringer
 •        Utleiere øker prisen for leietakere, slik at det blir dyrere å drive handel, servering og tjenester
 •        Virksomheter med marginale marginer varsler avvikling
 •        Noen varsler at planlagte etableringer/investeringer vil gjøres i andre kommuner

Mange tilbakemeldinger peker på at denne økningen gjør det svært konkurransevridende å drive næring og utvikling i Kinn kommune, da nabokommunen Stad ikke har denne typen skattelegging av næringseiendommer. Spesielt for service- og handel, men også for etablering av ny virksomhet i mange næringer, så oppleves økningen som svært krevende.

Måløy Vekst har ikke bedt om tilbakemelding knyttet til eiendomsskatt på bolig, men har likevel fått flere tilbakemeldinger på at økningen i bokostnader på grunn av eiendomsskatten vil gjøre det vanskeligere å rekruttere viktig arbeidskraft i tiden fremover.

Generelle tilbakemeldinger

Vi har også fått en rekke med generelle betraktninger fra næringslivet i forbindelse med tilbakemeldingene. Mange peker på at den økte kostnaden er ødeleggende for investeringslysten i kommunen. Flere peker på konkrete planlagte eiendomsinvesteringer og boligprosjekter som nå blir lagt på is eller avlyst.

Det blir her også vist til at næringslivet i Måløy har vært svært villige til å støtte og realisere viktige satsinger og utviklingstiltak i lokalmiljøet, og har tatt stort samfunnsansvar. Viljen til å ta mer samfunnsansvar blir kraftig svekket med denne økningen i eiendomsskatten, og flere nevner realiseringen av Nordfjordbadet og opprustingen av gate 1 som eksempel.

Noen tilbakemeldinger går også på at man ser det som underlig at man velger å svekke privat investeringsvilje og mulighet, til fordel for at kommunen skal ha større mulighet til å investere. Dette vil på litt lenger sikt svekke kommuneøkonomien i form av lavere investeringer, arbeidsplasser, bosetting og skatteinntekter, og alle taper på det.

Forventingene til Kinn kommune fra næringslivet

På vegne av aksjonærene våre har Måløy Vekst følgende forventninger til kommunen og den videre behandlingen av denne saken:  

 • Vi forventer at kommunen ikke legger opp til at det skal være en stor konkurranseulempe å være etablert eller etablere næringsvirksomhet i Kinn kommune i forhold til nabokommunene.
 • Vi forventer at kommunen gjennomfører en gjennomgang av takseringen for å sikre at eiendommene blir taksert til reell verdi.
 • Kommunen kan ikke basere dette på klagebehandling, det må være kommunen sitt ansvar å fastsette rett verdi, ikke den enkelte eiendomseier.
 • Vi forventer at kommunen dekker alle kostnader som næringslivet og innbyggerne får som følge av å innhente dokumentasjon og utarbeiding av eventuell klage på takstfastsettelsen.
 • Det må settes et tak på hvor stor økning hver enkelt kan få på eiendomsskatten for hvert enkelt år, slik at man ikke får så store endringer og utslag.
 • Politikerne må tilstrebe seg i å ikke budsjettere med så store inntekter i eiendomsskatten av det får negative konsekvenser for næringsliv og bosetting i kommunen.