Frokostmøte onsdag 11. januar

Måløy Vekst inviterer til årets første frokostmøte onsdag 11. januar kl. 08.00-10.00 (frokost serveres fra kl. 07.30).

Meld deg på her.

PWC vil legge frem “Skatteutvalget og konsekvenser for næringslivet”.

Skatteutvalet og konsekvensar for næringslivet
19. desember legg Torvik-utvalet fram sin gjennomgang av det norske skattesystemet. Utvalet har gjennomført den mest omfattande vurderinga av skattesystemet på fleire tiår, og skal gje sine forslag til endringar.

Vi inviterer til ein gjennomgang av Torvik-utvalget sin rapport der vi ser nærmare på

  • Kva dei mest sentrale forslaga inneber 
  • Kva konsekvensar dette kan få for næringsliv og eigarskap
  • Kva skjer fremover?

Om Skatteutvalget

Utvalet, leia av Ragnar Torvik, vart sett ned sommaren 2021 av Solberg-regjeringa. Seinere kom finansminister Vedum med eit tilleggsmandat der utvalet blant anna fekk i oppgåve å vurdere korleis skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskatten si rolle.

Utvalet si hovudoppgåve har vore å vurdere korleis dei samfunnsøkonomiske kostnadane ved skattesystemet kan haldast låge i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Tema som er vurdert er mellom anna personbeskatning, selskaps- og kapitalbeskatning, beskatning av multinasjonale selskap, skatt på forbruk, miljø- og ressursbeskatning og omfordeling.