Høringsinnspill: “Et variert tilbud ved Måløy videregående skole er avgjørende for næringsutvikling og befolkningsutvikling på kysten”

Dette er Måløy Vekst sitt høringsinnspill til Vestland fylkeskommune om den foreslåtte endringen i tilbudsstrukturen ved Måløy vidaregåande skule.

Måløy Vekst er et næringsutviklingsselskap i ytre Nordfjord med 90 medlemmer fra både Kinn og Stad kommune. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og å skape bolyst i kommunen. Bedriftene i Måløy har mellom 3 og 4 tusen ansatte både lokalt, nasjonalt og globalt, og har en samlet årlig omsetning på ca. 25 milliarder kroner. Næringslivet i Måløy har stor aktivitet innen fiskeri, havbruk, maritim næring, elektro- og automasjon, IT, og nå også en stor satsing på reiseliv. Måløy har hele 5 skipsverft, 4 skipsdesignselskap og er den største fiskerihavnen i Vestland fylke. Over 70% jobber i privat næringsliv. Næringslivet er eksportrettet, og eksportintensitet i Måløy er 7 ganger over landsgjennomsnittet. Hver arbeidsplass i Måløy legger grunnlag for 2,3 arbeidsplasser i Norge. Næringslivet i Måløy bidrar med store eksport- og skatteinntekter til Norge. For å kunne skape slike verdier og utvikle næringslivet er vi avhengige av å rekruttere både lokale, hjemflyttere og tilflyttere. Her spiller Måløy videregående skole og et variert utdanningstilbud en svært sentral rolle. Vi håper fylkespolitikerne våre ser at Vestland fylke vil tjene på å støtte og ikke bygge ned steder med et så sterkt næringsliv som i Måløy. 

Næringslivet i Måløy regionen reagerte med sjokk og vantro når vi leste forslaget fra arbeidsutvalget i Vestland fylke. Fylkesadministrasjonen foreslår å ta bort over 100 elevplasser ved Måløy vgs. Dette utgjør omtrent 16 prosent av det totale kuttet som er foreslått i Vestland. Hvorfor rasere det gode tilbudet ved Måløy vgs. som er meget godt tilpasset elevene sine ønsker og næringslivet sitt behov? Forslaget bærer preg av et sterkt ønske om å sentralisere tilbud i Nordfjord, og det er helt tydelig at arbeidsutvalget ikke har satt seg inn i reisetid, pendlingsmuligheter eller næringsstrukturen i Nordfjord. Måløy Vekst vil minne om at vi i Nordfjord har vedtatt en flerkjernestruktur på grunn av at vi har fire nesten like store tettsteder, og ikke et naturlig regionsenter. Måløy vgs. er imidlertid den største skolen i Nordfjord, og den skolen som har best søkertall og som scorer best på gjennomføringsevne og trivsel i elevundersøkelsen for 2023. Måløy vgs. skal med dette forslaget bli den minste skolen i Nordfjord og en ren yrkesskole, og man skal sende over 100 elever på lange dager i buss eller på hybel. Gamle Sogn og Fjordane har flest hybelbeboere i landet, og dette forslaget fører til enda flere hybelbeboere. 

Næringslivet i Måløy frykter store konsekvenser dersom dette forslaget blir vedtatt. Forslaget slik det foreligger er en alvorlig trussel mot næringsutvikling, befolkningsutvikling, bostedsattraktivitet og trivsel i vårt lokalsamfunn. Vi frykter at elever og foreldre i større grad vil flytte vekk for utdanning, og at rekruttering til bedriftene vil bli enda mer krevende, i en allerede vanskelig tid med mangel på arbeidskraft. Disse kuttene vil ramme hele Nordfjord. Nordfjord er et felles bo- og arbeidsmarkedsområde, og Nordfjord er avhengige av arbeidsplasser og vekst i næringslivet i Måløy. Fra Stad kommune pendlet det 369 personer til Kinn kommune i 2022, mens det var 145 personer som pendlet fra Kinn til Stad kommune (Menon Economics, 2023). Dette viser at Måløy er en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere fra nabokommuner.

I forslaget som er ute på høring er det lagt vekt på at utviklingen i elevtallet og befolkning mellom 16-18 år vil synke i Kinn og nordre del av Kinn frem til 2035. Disse tallene er utdaterte. 5. juni vil det komme nye folketallsframskrivninger fra SSB som sier at en i nordre del av Kinn vil sprenge de nåværende prognosene for befolkningsutvikling. Dette er synliggjort i en fersk rapport fra Agenda Kaupang, der de konkluderer med at befolkningsutviklingen her vil ligge prosentvis høyere enn landsgjennomsnittet. Måløy vgs. tiltrekker seg også mange elever fra nabokommuner som Stad, Bremanger og Vanylven som velger å søke seg til skolen på grunn av kortest mulig reisetid til sitt utdanningsønske. Spesielt de blå linjene og TAF/YSK-tilbudet tiltrekker seg også elever fra hele Vestland fylke. 

Å kutte i tilbudet vil direkte motvirke de positive prognosene som vi nå ser. Arbeidstakere ønsker ikke å etablere seg i et lokalsamfunn dersom de vet at deres barn eller fremtidige barn får en utfordrende skolehverdag under videregående utdanning. Det er helt tydelig når vi ser andre høringsinnspill der flere hundre hjemflyttere, tilflyttere og andre som ønsker å etablere seg i Måløy i fremtiden har signert. 

Studieforberedende tilbud i Nordfjord 

Måløy Vekst mener at det beste for innbyggere, elever og næringsliv i Nordfjord er å ha fire videregående skoler med studiespesialisering på alle skolene. Forslaget fra fylkesadministrasjonen om kun to skoler med studiespesialisering legger opp til en sentralisering av tilbud som ikke passer næringsstrukturen og bosettingen i Nordfjord. Et av argumentene for å kutte i det studieforberedende tilbudet i Nordfjord er at en vil ha et bedre fagmiljø og et bedre utvalg av programfag dersom en har to paralleller ved studiespesialiserende. Derfor ønsker en å kutte tilbudet ved Måløy vgs. og Firda vgs. hvor en har 1 klasse, og opprettholde 2 klasser ved Stryn og Eid vgs. I dag har både Måløy og Firda vgs. et mer enn tilfredsstillende tilbud om programfag sammenlignet med de andre skolene i regionen. På Måløy vgs. har en i praksis to paralleller i fellesfag fordi en har både studiespesialisering og TAF/YSK-linjene. Administrasjonen ved skolen opplever at de har et svært godt fagmiljø fordi de har lykkes med å rekruttere dyktige ressurser, som benyttes på tvers av studieforberedende og yrkesfaglige program ved skolen. De frykter at et kutt ved studieforberedende vil ramme fagmiljøet hardt og gjøre det svært krevende å rekruttere i fremtiden. Måløy vgs. er en viktig kompetansearbeidsplass som har tradisjon for å rekruttere både hjemflyttere og tilflyttere til Måløy-regionen. Måløy vgs. tilbyr et bredt spekter av program innen språk, realfag og samfunnsfag, og både elever og foreldre sier at de er fornøyde med tilbudet ved skolen. Prognoseinntaket for Måløy vgs. neste skoleår viser at 33 har søkt seg til studiespesialisering som har 30 elevplasser, og 21 har søkt seg til YSK/TAF-linjene som har kun 16 elevplasser. Det betyr at det er totalt 54 søkere som ønsker studieforberedende utdanning ved Måløy vgs. neste år. 

Forskjellsbehandling av skolene i Vestland 

En ser også at en ved andre skoler i fylket har vurdert at en må beholde 1 klasse studiespesialisering på grunn av lang reisevei til alternative skoler, også i tilfeller hvor elevene har kortere reisevei enn elevene i Måløy vil få dersom en må reise til Eid for å gå studiespesialisering. Dette opplever vi som forskjellsbehandling av skolene i Vestland fylke.

Flere elever fra Kinn nord vil få en reisetid på over 3 timer per dag for å pendle til Eid vgs. For elever i ytre del av Stad kommune, som ser på Måløy vgs. som sin lokale videregående skole, kan reisetiden bli hele 3,5 timer per dag. Elever ved Måløy vgs. har selv gått ut i lokalavisen for å ytre seg om dette. De sier ettertrykkelig at de ikke ønsker å pendle og at de ikke ønsker å flytte på hybel. Nå må vi høre på ungdommene! Elevene sitt valg bør være avgjørende i utformingen av tilbudsstrukturen for de videregående skolene i fylket. 

Studiespesialisering 

Både næringslivet og kommunen trenger elever som retter seg inn mot høyere utdanning. Vi trenger bl.a. økonomer, ingeniører, lærere, sykepleiere, leger og marinbiologer. Næringslivet rekrutterer tidligere elever fra studiespesialisering ved Måløy vgs. til viktige kompetansearbeidsplasser. Bedriftene skaper tidlig relasjoner til disse elevene gjennom et sterkt faglig samarbeid med skolen på flere områder. For eksempel arrangerer elevene en næringslivskonferanse i samarbeid med lokale bedrifter hvert år. Her får elever fra flere videregående og ungdomsskoler i regionen bli godt kjent med næringslivet i regionen og alle mulighetene som finnes her. Studiespesialisering ved skolen er svært viktig for å ha et godt tilbud lokalt, spesielt til jenter, som vi ser det er en overvekt av på studiespesialisering. Tilbudet sikrer en god kjønnsbalanse i skolen, både blant elever og administrasjon. Dette påvirker også på sikt kjønnsbalanse blant hjemflyttere og i bedriftene i området. I Nordfjord er det bred enighet om at det skal være studiespesialisering ved alle de fire videregående skolene. 

TAF/YSK-linjene 

TAF/YSK-linjene er svært fremtidsrettede utdanningstilbud som gir både elever og næringsliv verdifull kompetanse. Det er et stort behov for personer med fagbrev på flere områder, både i Måløy og i landet ellers. Dette utdanningsløpet sikrer flere med fagbrev, men gir også elevene mulighet til å studere videre med spesiell studiekompetanse. Disse elevene får en sterk tilknytning til regionen og næringslivet siden de er lærlinger, noe som gjør at de lettere kommer tilbake etter endt høyere utdanning. Det er gode søkertall til disse linjene, og næringslivet og kommunen er spesielt fornøyd med disse lærlingene. Kostnaden ved TAF/YSK-løpene er en investering i fremtidig arbeidskraft, men også i trivsel og gjennomføring for disse elevene. Dersom en elev ved et vanlig yrkesfaglig løp ønsker både fagbrev og spesiell studiekompetanse er det snakk om minimum 5 år med skole og læretid. 

Grøn region Vestland 

Vestland fylkeskommune har selv tatt et tydelig standpunkt for hvilke kamper en skal ta i arbeidet med grønn omstilling gjennom sitt samarbeidsprosjekt Grøn region Vestland. I ett av punktene under «Ta posisjonen som den globalt leiande havregionen» skriver en følgende som et viktig moment: «Utvikle, tiltrekke og behalde kompetansen vi treng for å bygge Vestland». Dette står ikke i stil med forslaget om å ta vekk YSK Akvakultur tilbudet ved Måløy vgs. som det eneste tilbudet i Vestland. Dette utdanningstilbudet sikrer kompetanse av høy kvalitet til de havbaserte næringene, og elevene er utplassert hos havbruksaktører langs hele kysten. Måløy er pekt ut som en av de strategiske grønne hubbene i Vestland fylke- Marin Biohub Måløy- på grunn av den store verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen her. Da er det et paradoks at man samtidig foreslår å legge ned viktige utdanningstilbud som skal styrke rekrutteringen og kompetansen til de blå næringene. Måløy vgs. er sikret millioninntekter hvert år gjennom utleie av oppdrettskonsesjoner til lokale aktører. Dette er inntekter som skal være øremerket for å utvikle utdanningstilbudet ved skolen. I et opprop har rundt 70 aktører innen havbaserte næringer på kysten signert for å beholde YSK Akva-tilbudet ved Måløy vgs. 

YSK Helse utdanner 8 personer med fagbrev hvert år. De er viktig arbeidskraft for kommunen underveis i sitt utdanningsløp, og bidrar til at de svakeste i vårt samfunn kan forvente høy kvalitet i de viktigste offentlige tjenestene vi har lokalt. Kinn kommune frykter at tapet av disse elevene som velfungerende arbeidskraft vil gå hardt utover rekrutteringen til omsorgsyrket, og gjøre et allerede eksisterende rekrutteringsproblem enda verre i møte med den kommende eldrebølgen. 

YSK Industriteknologi bidrar til viktig rekruttering til den store leverandør- og verftsindustrien i Måløy. Vi har hele 5 skipsverft og 4 skipsdesignselskap, i tillegg til store internasjonale konsern med lokale produksjonsfasiliteter samt mindre bedrifter, som har behov for kompetansen disse elevene besitter innen teknologi, utvikling, automatisering og datastyrte arbeidsprosesser. 

Restaurant- og matfag 

Restaurant- og matfag-linjen er et perfekt eksempel på både Måløy vgs. og lokalsamfunnet sin evne til omstilling. Her har de fått til en egen modell med kombinasjonsklasse for å opprettholde tilbudet – et tiltak som har fått navnet «Måløy-modellen» og som er implementert også ved Fitjar vgs. for neste skoleår. Tilbudet i Måløy er også gjort tilgjengelig som en del av språkopplæring og utdanning for voksne flyktninger. Ja, det er lave søkertall til linjen. Men dette er ikke en lokal, men nasjonal utfordring, og definitivt et bransjeproblem. Vi registrerer at linjen i Sogndal og Førde har omtrent like mange søkere som Måløy, selv om disse skolene har et mye større omland og elevgrunnlag. 

I hele Nordfjord er det en storslått satsing på reiseliv, og det er i løpet av få år ventet en stor vekst i besøkende. Dette fører til et økt behov for kompetanse og rekruttering til restaurant-og serveringsbransjen. Det vil være veldig synd om Nordfjord skal miste dette tilbudet nå. Bransjen trenger desperat lærlinger og faglært arbeidskapasitet. Alle kommunene i Nordfjord står samlet om å opprettholde restaurant- og matfag ved Måløy vgs. Innen helse- og omsorgssektoren vil en i fremtiden også få et økt behov for ernæringskokker i møte med eldrebølgen. Underernæring er en av de største helseutfordringene i vår eldre befolkning. 

Sats på næringslivet på kysten! 

Tilbudet ved Måløy vgs. er avgjørende for å tilby videregående utdanning av høy kvalitet til våre unge innbyggere og møte behovene til både næringslivet og kommunen. Forslaget slik det står sørger for en rasering av et velfungerende tilbud som er tilpasset elevene sine ønsker og næringslivet sitt behov. Forslaget vil føre til flere hybelbeboere og er en alvorlig trussel mot næringsutvikling, befolkningsutvikling og bostedsattraktivitet i ytre Nordfjord. Måløy vgs. er den skolen i Nordfjord med lengst reisevei til de andre videregående skolene. At en så stor del av kuttet skal legges til denne skolen oppleves som svært urettferdig, og spesielt med tanke på at vi ikke forstår begrunnelsene for disse kuttene. Med gode søkertall, høy oppfyllingsgrad og trivselsundersøkelser i favør av Måløy vgs., bør fylket opprettholde og støtte skolens varierte tilbud for å sikre vekst og utvikling i hele Nordfjord.