Julehilsen fra oss i Måløy Vekst

Nå er det snart jul igjen, og vi vil ønske alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul. 2022 har vært et spesielt år med tanke på verdensituasjonen. Men det har også vært et begivenhetsrikt år med mye aktivitet for oss i Måløy Vekst. Vi har begynt å jobbe med flere nye prosjekter og vært med å etablere et helt nytt selskap- Måløy Adventure. Vi er blitt 4 ansatte, og har i tillegg fått en student som jobber deltid hos oss. Vi har mange prosjekter og aktiviteter på gang, og ser frem til et spennende nytt år.

Nye medarbeidere i Måløy Vekst

Seline Larsen begynte å jobbe i Måløy Vekst 1. desember. Seline er 24 år gammel og er fra Måløy. Hun har fått ansvaret for Måløy Vekst sitt kommunikasjonsarbeid innen en rekke prosjekter. Hun jobber med innholdsproduksjon og utvikling av materiell, samt Måløy Vekst sine nettsider og kanaler i sosiale medier. Seline har en bachelorgrad i TV-produksjon fra Universitetet i Bergen. Hun har vært journalist i Fjordenes Tidende og jobbet som journalist i NRK Vestland. Hun ser frem til å bli bedre kjent med næringslivet i Måløy, og ta fatt på alle de spennende prosjektene hun skal jobbe med det neste året.

Joachim Joensen og Seline Larsen.

Joachim Joensen er også 24 gammel, og er fra Davik i Bremanger. Han holder på med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Men han og samboeren ønsker å flytte til Måløy etter endte studier, og vi har tilbudt han en deltidsjobb hos oss. Joachim vil i hovedsak jobbe med prosjektet ringvirkninger av Stad skipstunnel, men kan også bli koblet på andre prosjekter.

Cruise i Måløy og etableringen av Måløy Adventure

I 2022 hadde vi den første «skikkelige» cruisesesongen i Måløy. Erfaringene var i all hovedsak positive, men vi så også at det er et stort potensiale for større lokal verdiskaping og næringsutvikling basert på cruiseaktiviteten. Måløy Vekst tok derfor initiativ til å etablere et eget reiselivsselskap til å koordinere aktiviteten og utvikle reiselivspotensialet i regionen. 31. august ble Måløy Adventure stiftet med hele 27 lokale/regionale eiere.

Måløy Vekst er leid inn for å drifte selskapet, og både Frank Willy, Anette og Seline jobber med å planlegge og koordinere neste sesongs cruiseanløp sammen med blant andre Nordfjord Havn, cruise rederiene og nærmere 50 ulike samarbeidspartnere.

SmartBy Måløy og andre bolysttiltak

Gjennom SmartBy Måløy-prosjektet vårt har vi de siste årene jobbet mye med utformingen av gate 1. Kommunen har nå vedtatt oppstart av opprustingen i 2023, og det er forventet en byggetid på 3 år til en samlet kostnadsramme på over 60 millioner kroner. Dette blir et fullstendig «ansiktsløft» for Måløy sentrum, som også vil bidra til økt aktivitet, trivsel og bolyst. I tillegg har vi også gjennom prosjektet fått på plass 20 nye trådløse sendere, som sikrer stabil og gratis tilgang til trådløst internett i store deler av Måløy sentrum.

Vi jobber også med flere andre bolysttiltak. Blant annet kan vi nevne at utkikkspunktet på Ellingskarhornet nå er ferdig prosjektert, og gitt at vi får på plass resten av finansieringen, så vil dette bygges i 2023. Vi jobber også med utbedringsprosjekter på torget i Måløy, service- og toalettfasiliteter ved flere av turistattraksjonene våre, og andre større og mindre tiltak for å øke trivselen i lokalsamfunnet.

Viktige satsinger i 2023 blir å få på plass effektive lokale mobilitets- og kollektivløsninger, samt få etablert lynladere for elbiler i Måløy sentrum.

Rekruttering og Opplev Måløy

Næringslivet gir oss tydelige tilbakemeldinger på at rekruttering er en av de største utfordringene fremover. Mange virksomheter har utfordringer med å rekruttere nok og kompetent arbeidskraft, og dette kan i verste fall hemme veksten i virksomheten, og føre til flytting av viktige kompetansearbeidsplasser. Måløy Vekst jobber med mange overordnede og generelle rekrutteringstiltak for næringslivet. Vi jobber med synliggjøring og markedsføring av næringslivet, mulighetene og de positive kvalitetene i Måløy. Nettsiden Opplev Måløy er blitt revitalisert og skal være en plattform for handel, aktiviteter, fritidstilbud, næringsliv, ledige stillinger og til «de gode historiene» om Måløy.

Måløytreff

I 2022 har Måløy Vekst arrangert to rekrutteringstreff for studenter i Bergen, og et rekrutteringstreff i Trondheim i forbindelse med Nor-Fishing. På disse rekrutteringstreffene ønsker vi å vise frem den store bredden og de mange jobbmulighetene vi har i Måløyregionen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra studentene på at dette er svært nyttig og interessant, og noe de vil fortsette å delta på. Måløy Vekst tar sikte på å arrangere Måløytreff i Ålesund, Bergen og Trondheim i løpet av 2023.

Studentprosjekt

Måløy Vekst legger til rette for utplassering av studenter på høyere utdanning i næringslivet i regionen. Utplassering av studenter vil gi en positiv effekt både for utdanningsinstitusjonene, næringslivet og den regionale utviklingen. Utdanningsinstitusjonene får en mer næringstilpasset utdanning, næringslivet vil øke sin kompetanse og styrke rekrutteringen, og lokalsamfunnet vil oppleve større verdiskaping og tilflytting. Måløy Vekst har i 2022 kartlagt hvilke bedrifter som er interessert i utplassering av studenter, og har fått på plass flere akvakulturstudenter fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Vi har også et samarbeid med NTNU og vil i 2023 også søke samarbeid med flere utdanningsinsitusjoner på Vestlandet.

Grønn region Vestland

Vestland fylkeskommune har bevilget 400.000, – til Måløy Vekst til et fellesprosjekt mellom Havregionen Fjordane og Havregionen Sunnhordland fra Grøn Region Vestland. Grøn region Vestland er et samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, hvor målet er samarbeid mellom offentlige og private aktører for å sikre at arbeidet med grønn omstilling i Vestland kan skje både raskere, bedre og enklere. Samarbeidet mellom havregionene i Fjordane og Sunnhordland skal styrke utviklingen og verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen i Vestland. Hovedmålet med første fase av prosjektet som skal sluttføres innen august 2023, er å styrke og videreutvikle de to havregionene gjennom å etablere gode møteplasser, mål, styringsmodell og strategisk veikart for de to regionene. Måløy Vekst ser frem til å involvere næringslivet i dette prosjektet rett over nyttår.

Måløy Vekst på Arendalsuka

Måløy Vekst var i år tilstede på Arendalsuka, hvor vi inviterte flere sentrale deltakere til seminar om bord i Visions of the Fjords med temaet «Havbaserte næringer er Norges fremtid- næringsbyen Måløy som eksempel». Arendalsuka har en blitt en viktig møteplass for å vise seg fram og knytte kontakter. På seminaret fikk vi vist frem at et lite sted som Måløy kan vise til meget stor verdiskaping og høy eksportintensitet. På seminaret lanserte blant annet Menon Economics en analyse av verdiskapingen i næringslivet på oppdrag fra Måløy Vekst og Nordfjord Havn. Analysen viser tydelig hvilket sterkt næringsliv vi har, og den store eksporten fra vår regionen. Om Måløy hadde vært egen kommune ville vi faktisk vært den femte mest eksportintensive kommunene i hele landet, med en eksportintensitet sju ganger over landsgjennomsnittet.

I tillegg fikk Christian Carlson fra Sea Technology vist frem den komplette maritime klyngen i Deknepollen, og sjeføkonom Elisabeth Holvik snakket om distriktene som viktige drivere for verdiskapingen i Norge.

Stad skipstunnel

Etter nok noen runder med usikkerhet rundt Stad skipstunnel, og dermed også mobilisering og møter på Stortinget, så ble det endelig klart at Stad skipstunnel får midler på neste års statsbudsjett. Kystverket kan dermed fortsette arbeidet sitt og planlegger nå å legge ut tunnelarbeidet ut på anbud i 2023. 31. januar arrangerer Kystverket en konferanse for potensielle entreprenører og leverandører til Stad skipstunnel på Gardermoen. Byggestart er planlagt i 2024, og tunnelen skal etter planen stå ferdig i 2026/2027. Men vi kan ikke ta noe for gitt når det gjelder Stad skipstunnel, og Måløy Vekst ser det som nødvendig å måtte holde trykket inn mot sentrale beslutningstakere også i 2023. Neste år blir det avgjørende året da prosjektet skal ut på anbud, entreprenør skal velges og regjeringen må legge inn de store midlene til byggestart i statsbudsjettet for 2024.

Stad skipstunnel vil åpne opp Vestlandet sjøvegen, og ha store ringvirkninger for utvikling av regionen vår. De tre kommunene Vanylven, Stad og Kinn kommune har valgt å engasjere Stad Vekst, Vanylven Utvikling og Måløy Vekst til å jobbe med ringvirkningene av Stad skipstunnel. Prosjektet skal bygge på kommunene sin prosjektplan innenfor satsingsområdene reisemål, lokalsamfunn og næringsutvikling, samt effektive transportakser og økt mobilitet, og vi er nå kommet godt i gang med dette arbeidet.

Den 9. september arrangerte de tre vekstselskapene konferanse om ringvirkningene av Stad skipstunnel for ca. 90 deltakere om bord i skipet Havila Castor fra Måløy til Ålesund. Konferansen var en stor opplevelse med spennende program og spektakulær reise inn i den vakre Hjørundfjorden i strålende solskinn. Til konferansen var det hentet inn flere foredragsholdere som snakket blant annet om grønn skipsfart, hurtigbåtforbindelse Ålesund-Bergen, verdiskapingen i sjømatnæringen og ikke minst hvordan Stad skipstunnel kan bli et internasjonalt reiselivsikon.

Konferanse om digitalisering av kystnæringene

Måløy Vekst har etter hvert fått god erfaring med å arrangere større konferanser, og synes det er kjekt å kunne invitere til konferanser som setter Måløy regionen på kartet, og som tilfører næringslivet vårt økt kompetanse og nye nettverk. 6.-7. desember arrangerte vi en Næringskonferanse i samarbeid med Lefdal Mine Datacenter og Sigma 2. Bakgrunnen for konferansen var åpningen av datasenteret til Sigma 2 i Lefdal Mine Datacenter, som satser tungt på datalagring av e-infrastruktur til forsking og høyere utdanning. Både forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik deltok på åpningen, og Gjelsvik åpnet også konferansen i Måløy. På konferansen i Måløy var det meget høyt nivå og gode innlegg om hva næringslivet trenger for å lykkes med digitalisering.

Andre viktige saker i 2023

Måløy Vekst vil fortsette å være næringslivet sitt talerør for viktige saker innen utdanning, samferdsel, rekruttering og andre viktige rammevilkår for næringslivet. Måløy Vekst vil også fortsette å være pådriver for bl.a. realisering av ny vei mellom Kapellneset-Raudeberg, ny Skram skole og Nordfjordbadet. Måløy Vekst tar også sikte på å arrangere en ny Sjømatkonferanse høsten 2023.

Vi i Måløy Vekst takker for godt samarbeid i 2022 og ser frem til et nytt og spennende år. Vi ønsker dere en fin jul og et riktig godt nytt år!

JULEHILSEN

fra Anette, Seline, Frank Willy, Joachim og Randi