Kystverket mener at Stad skipstunnel prosjektet må ut på anbud for å finne ut hvor store besparelsene blir

Sailing out of the tunnel opening in the Moldefjord.

PRESSEMELDING: Kystverket har levert sin vurdering om det er mulig å gjennomføre Stad skipstunnel prosjektet til en lavere kostnad enn det som ble skissert i revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjort brevet fra Kystdirektøren som ble sendt 15. juni. Bakgrunnen for brevet var at regjeringen orienterte om økninger i kostnadsanslaget for prosjektet Stad skipstunnel i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.  Der kommer det frem at Stad skipstunnel er blitt dyrere som et resultat av prisvekst og en ny usikkerhets- og kostnadsanalyse som estimerer at styringsrammen har økt fra 3 450 mill. kr. til 5 652 mill. kr. (64% økning). Nærings- og fiskeridepartementet sendte derfor Kystverket en bestilling 23. mai hvor de ba Kystverket vurdere muligheten for å gjennomføre prosjektet Stad skipstunnel til en lavere kostand, før regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.  Nå har Kystdirektøren svart på bestillingen. 

Oppsummert skriver Kystdirektøren at det er potensiale for å redusere kostnadene for Stad skipstunnel, men hvor store besparelsene blir vil man først finne ut av i en anbudsprosess og gjennom forhandlinger med entreprenører for byggingen av skipstunnelen.

I brevet fra Kystverket kommer det frem at Kystverket har identifisert noen mulige kostnadsreduserende tiltak. Kystverket anslår et potensiale til å redusere samlet usikkerhetsavsetning i kostnadsrammen (P85) med 200 – 500 mill. kr. inkl. mva. I tillegg er det identifisert et mulig kutt på vann- og frostsikring på 124 mill. kr ekskl. mva., tilsvarende 154 mill. kr inkl. mva. Kystverket skriver videre:

«Kystverket jobber kontinuerlig med optimalisering for å få redusert kostnader og usikkerhet, og vil fortsette å gjøre tekniske avklaringer før kontrakten lyses ut i markedet for å redusere usikkerhet som ikke er hensiktsmessig å ta med seg inn i anskaffelsesprosessen. Dette innebærer å ferdigstille studier og avklaringer innenfor bergsikring, grunnforhold og geologi, samt dimensjonerende laster på konstruksjoner».

Kystverket skriver at de opplever stor interesse for prosjektet blant entreprenører, og at de har stor tro på at konkurranse vil gi god effekt både for tekniske løsninger og pris. Kystverket forventer derfor besparelser gjennom en anbudsrunde.

Kystverket skriver videre i brevet at forberedelsene for Stad skipstunnel har kommet langt, ikke minst gjelder dette grunnerverv og eiendomsovertagelser:

«Totalt har Kystverket planer om å erverve 20 bygninger. For 15 av disse, de fleste i Kjøde, er det allerede inngått avtale om overtagelse (….).De berørte kommunene og det lokale næringslivet har også på sin side brukt betydelige ressurser og har stor interesse for prosjektet. Usikkerheten om prosjektets videre framdrift kan oppleves som belastende for lokalsamfunnet og andre berørte parter»

De tre kommunene Vanylven, Stad og Kinn og næringsaktører i disse tre kommunene har så langt brukt ca. 70 mill. kroner på reguleringsarbeid for å kunne ta imot steinmasser til nye næringsareal som vil skape mange hundre nye arbeidsplasser i regionen.

Kystverket ønsker også å kartlegge potensielle nye nyttevirkninger av Stad skipstunnel:

«Potensielle nye nyttevirkninger kan også komme som følge av bruk av stein- og løsmasser fra prosjektet. Steinmassene skal brukes til å utvide eksisterende- og etablere nye sjønære industriområder, og vil kunne føre til etablering av ny industri i området. Disse potensielle nyttevirkningene er ikke hensyntatt i tidligere analyser, og må vurderes implementert i fremtidige analyser. Kystverket vil oppdatere beregning av nyttevirkninger som en del av den kontinuerlige optimalisering og kvalitetssikring av prosjektet. Dette inkluderer både en oppdatering av eksisterende nyttevirkninger basert på ny trafikkanalyse, nye trafikkprognoser og kartlegging av potensielle nye nyttevirkninger. Trafikkanalysen bør ta hensyn til foreløpig skisse til trafikkstyring og trafikkregulering (sjøtrafikkforskrift)».

Kystdirektøren viser tydelig i brevet at de ser potensiale for å redusere kostnader og øke nytten, og at de forventer besparelser gjennom en anbudskonkurranse. Det er helt umulig å si hva Stad skipstunnel kommer til å koste før det har vært ute i markedet. Det er stor interesse blant både norske og utenlandske entreprenører, så det kan bli stor konkurranse om å vinne anbudet, noe som også vil kunne redusere kostnaden. Konkurransen vil også kunne avdekke smarte løsninger og få ned basiskostnadene.

Kystverket er klare til å lyse ut anbudskonkurransen for å finne en hovedentreprenør som kan drive/bygge skipstunnelen. Nå venter Kystverket bare på klarsignal fra regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet som legges frem 6. oktober.

Nå er det nok utredninger og trenering av dette prosjektet, få Stad skipstunnel ut i markedet!

Mvh
Randi Humborstad, Måløy Vekst

På vegne av styringsgruppen for Stad skipstunnel:
Fylkesordfører i Vestland
Fylkesordfører i Møre og Romsdal
Norges Fiskarlag
NHO Vestlandet
LO Vestland
Kystrederiene
Hurtigbåtforbundet
Næringsforeningen Ålesundregionen
Ordfører Stad kommune
Ordfører Kinn kommune
Ordfører Vanylven kommune