Måløy Vekst har fått 750.000 kr til utplassering av studenter i næringslivet

Vestland fylkeskommune har bevilget 750.000kr i støtte til prosjektet «Næringsrelevant høyere utdanning- utplassering av studenter». Prosjektet blir gjennomført av Måløy Vekst, i tett samarbeid med næringslivet, utdanningsinstitusjonene, kommunen og potensielle utleiere av boliger til studentene.

På dagens møte i det fylkeskommunale hovudutvalet for næring, naturressurser og innovasjon, var det kommet inn 41 søknader på til sammen 34,3 millioner kroner i støtte til næringsutvikling og innovasjon. Vestland fylkeskommune har i denne tildelingen gitt økonomisk støtte til utviklingsprosjekt for å realisere mål i fylket sin Handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling. Utvalget valgte å tildele totalt 14,9 millioner til 21 prosjekter, som er vurdert av et fagpanel å ha svært god/god kvalitet både med hensyn til å iverksette de politisk vedtatte prioriteringene og prosjektgjennomføringsevne.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, er strålende fornøyd med tildelingen fra fylkeskommunen, og sier at dette vil bidra til å knytte akademi og næringsliv tettere sammen og tilføre næringslivet ny kompetanse og gi økt rekruttering til regionen.

Måløy Vekst vil kartlegge mulighetene for, og legge til rette for utplassering av studenter på høyere utdanning i næringslivet i Måløy og regionen. Regionen definerer vi som Stad, Kinn og Bremanger kommune. Prosjektet skal kartlegge hva som skal til for å lykkes med en slik ordning, og hva som må på plass for å starte opp med utplassering av studenter i næringslivet høsten 2022. 

Prosjektet vil organiseres i et samarbeid mellom Måløy Vekst og MMR Ocean Blue, der Måløy Vekst vil ha gjennomføringsansvaret for prosjektet. MMR Ocean Blue vil være en viktig aktør for faglig oppfølging av studentene i samråd med utdanningsinstitusjonene.

Næringslivet i Måløy og regionen er stort og variert, og her finnes svært mange karrieremuligheter for de som vil bosette seg her. En av utfordringene er å rekruttere nok kompetent arbeidskraft til et næringsliv i vekst, og bygge den rette kompetansen for framtida. Utplassering av studenter i næringslivet over kortere og lengre perioder vil styrke næringslivet sin kompetanseutvikling, rekruttering og gi økt verdiskaping for næringslivet. Utplassering av studentar gjør bedriftene og studentene godt kjent, og gir dermed et godt grunnlag for å kunne tilby de relevante kandidatene fast tilsettelse etter fullført studie.

Mer desentral høyere utdanning

I Vestlandscenarioene 2020 blir kompetanseflukt pekt på som en trussel for en positiv utvikling i Vestland, og i distriktsnæringsutvalget sin NOU 2020: 12, blir det pekt på at 70% av de unge blir boende i den regionen der de tar utdanningen sin. Utvalget peker også på hvor viktig lokale utdanningstilbud er for næringsutvikling, kompetanseheving og verdiskaping i distriktene.

I stortingsmelding 16 (2020-2021) «Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning» peker regjeringen på en rekke tiltak for å styrke arbeidslivsrelevansen i de høyere utdanningene. Utplassering av studenter i arbeidslivet og desentrale høyere utdanninger blir blant annet pekt på som viktige tiltak. En utplassering av studenter i næringslivet i regionen vil således ikke bare være et positivt tiltak for rekruttering og tilgang på kompetanse, men vil og være et viktig bidrag for å styrke arbeidslivsrelevansen i de høyere utdanningene.

Måløy Vekst har stor tro på at utplassering av studenter på høyere utdanning i lokalt og regionalt næringsliv vil gi en positiv effekt både for utdanningsinstitusjonene, næringslivet og den regionale utviklingen. Utdanningsinstitusjonane vil få en mer næringstilpasset utdanning, næringslivet vil øke sin kompetanse og styrke rekrutteringen, og lokalsamfunnet vil oppleve større verdiskaping og tilflytting, sier daglig leder Randi Humborstad.

Humborstad forteller videre at Måløy Vekst vil rett over nyttår invitere til møter med næringsaktører i regionen for å kartlegge muligheten for utplassering av studenter studieåret 2022/2023. Måløy Vekst har som målsetning at det skal utplasseres 8 studenter på bachelor og master/doktorgradsnivå i Måløy regionen (Stad, Bremanger og Kinn kommune) i 2022/2023, og en dobling med 16 studenter i 2023/2024.

Vi har allerede hatt innledende samtaler med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)  og Høgskulen på Vestlandet om muligheten for utplassering av studenter i næringslivet i Måløyregionen. For NMBU er det akvakulturutdanningene som foreløpig er mest aktuelt, mens det for Høgskulen på Vestlandet er ingeniørutdanningene. I prosjektet ønsker vi å konkretisere behovet fra begge disse, men og andre utdanningsinstitusjoner.

Både NMBU og Høgskulen på Vestlandet ser store muligheter for utplassering av studenter i næringslivet i Måløyregionen, og ønsker å delta aktivt i prosjektet. Professor Øyvind Øverli ved NMBU er sentral i å utforme den nye utdanningen i bærekraftig akvakultur ved NMBU.

«Dette prosjektet er viktig for å kunne tilby for eksempel internship eller mastergradsstudenter i samarbeid med bedriftene. Slik utplassering inngår som en viktig del i NMBUs nye studieprogram for bærekraftig produksjon. Tilbakemeldingen fra studentene er at muligheten for gode prosjekter, oppfølging, og ikke minst steder å bo og være er avgjørende for hvilke valg de tar. Jeg leder selv ett stort forskningsprosjekt sammen med en lokal bedrift, Ecobait AS, og ser på dette som en virkelig god nyhet for våre muligheter til å rekruttere gode kandidater», sier professor Øverli.

Måløy Vekst vil også kartlegge tilgangen på utleieboliger, og samarbeide tett med potensielle utleiere, utbyggere og kommunen. Målet er å få på plass intensjonsavtaler om leie av det antallet boligenheter man trenger kapasitet til høsten 2022. For å oppnå en positiv rekrutteringseffekt for næringslivet, er det også viktig at utplasserte studenter trives, og at de blir en del av et sosialt miljø. Måløy Vekst ønsker derfor å legge til rette for felles sosiale møteplassar for studenter og andre unge i næringslivet i Måløy i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, avslutter Humborstad.