Måløy Vekst sitt innspill til budsjett- og økonomiplan for Kinn kommune

måløy vekst logo til regulativ

Kort om Måløy Vekst

Måløy Vekst er eid av, og representerer ca. 90 virksomheter i Måløy og omegn. Måløy Vekst er næringslivets serviceselskap og skal legge til rette for ny næringsvirksomhet og infrastruktur, påvirke offentlige prosesser for å styrke rammevilkårene for næringslivet, samt legge til rette for møteplasser for næringslivet og kommunen.

Måløy Vekst skal være en samfunnsbygger. Uten en grunnleggende tanke om å utvikle samfunnet rundt oss vil det være vanskelig for oss å skape vekst i næringslivet i Måløy og langs kysten. Måløy Vekst skal bruke sin påvirkningskraft og nettverk i politiske prosesser der det er hensiktsmessig, og spesielt med fokus på å drive frem en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Måløy Vekst vil ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser, og bidra til at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og framtidsutvikling blir hørt.

Innspill til budsjett- og økonomiplan for Kinn kommune

Næringslivet og bedriftene i Måløy har en svært positiv utvikling, der vi på tross av krevende tider opplever en generell vekst og optimisme i de fleste bransjer. Om denne veksten skal fortsette, og vi skal kunne hente ut potensialet som ligger i innovasjonskapasiteten og mulighetene for vekst i årene fremover, så er næringslivet avhengig av å styrke rekrutteringen av kompetent arbeidskraft. Og for å lykkes i arbeidet med rekruttering, er vi avhengig av et samspill med offentlige instanser for å gjøre det mest mulig attraktivt å bosette seg og drive næring i Måløy og Kinn.

Måløy Vekst er svært fornøyd med det arbeidet Kinn kommune gjør for å få på plass overordnede planer. Dette har vært en brems for utvikling i tidligere Vågsøy i mange år, og vi vil takke Kinn kommune for det tette samarbeidet vi har hatt for å sikre at vi får på plass planer som ivaretar næringslivets behov, samtidig som vi legger til rette for økt attraktivitet, bolyst og bosetting.

Måløy Vekst ser også at det er svært mange små og store tiltak i budsjett- og økonomiplanen som hver for seg, og sammen, kan bidra til økt attraktivitet og bolyst i Måløy. Her vil vi nevne både bygging av Skram skole og opprusting av Gate 1 som veldig viktige bidrag til positiv sentrumsutvikling og bolyst. Men det er mange andre enkelttiltak som også bidrar til dette.

Realisering av Nordfjordbadet vil være ett svært viktig bidrag for å styrke attraktiviteten og bolysten i Måløy. Næringslivet bidrar tungt for å få dette realisert, da dette ville bidra til en bedre rekruttering og styrking av næringslivet sin mulighet til å konkurrere om kompetent arbeidskraft i årene fremover. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig dette prosjektet vil være for å bidra til vekst i næringslivet og styrket befolkningsutvikling i årene fremover, og dette prosjektet må prioriteres så tidlig som mulig.

Vi er svært bekymret for den enorme økningen flertallspartiene legger opp til i eiendomsskatten. En økning på 13 millioner kroner allerede i 2021, kombinert med den pågående retakseringen, vil føre til at både boliger og næringseiendommer i tidligere Vågsøy vil få både dobling og enda høyere økning i eiendomsskatt. Kombinert med en betydelig økning i kommunale avgifter neste år, så vil dette virke negativt på attraktiviteten til å både bo, men også flytte til Måløy.

Vi har nabokommuner som er svært offensive på tilrettelegging for tilflytting og bosetting, der skatte- og avgiftsnivået er ett av elementene som blir brukt for å gjøre seg attraktive. En så stor økning i eiendomsskatten som det nå blir lagt opp til i tidligere Vågsøy, vil ikke bare kunne ha en avvisende effekt på potensielle tilflyttere, det kan også forsterke utflytting fra kommunen.

Måløy Vekst og bedriftene i Måløy bruker svært mye ressurser på rekruttering og tilflytting, og vi ser at kommunen har en positiv vilje til å bidra til dette med flere viktige investeringer og tiltak. Men en så kraftig økning i skatter og avgifter som man legger opp til i budsjettet vil hindre de positive effektene man vil kunne få av de andre tiltakene. Ved å gjøre kommunen attraktiv for tilflytting og bosetting, så vil man få økte skatteinntekter i form av personbeskatning og rammetilskudd, og dette vil være en betydelig bedre måte å øke skatteinntektene på, enn å pålegge næringsliv og innbyggere store økninger i eiendomsskatt.

Vi ber derfor politikerne om å finne andre måter å dekke kommunens kostnader på enn å øke eiendomsskatten.