Næringslivet trenger flere industrimekanikere

Innspill til hovedutvalget for opplæring og kompetanse.

Måløy har et meget sterkt næringsliv, og da spesielt innen maritime og marine næringer. Måløy er 3. største fiskerihavn i Norge, og har lange tradisjoner innen fiskeri og oppdrett. Kystbyen har hele fem skipsverft og fire skipsdesignselskap. Det er også et stort elektro- og automasjonsmiljø, samt leverandørindustri i Måløy. Flere av bedriftene ligger i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt, og næringslivet er eksportrettet. De senere årene har det vokst fram et sterkt og globalt rettet IT- og teknologimiljø. Den sterke veksten for bedriftene i Måløy fører til et sterkt behov for rekruttering innenfor mange områder. For å holde fram med veksten, og sikre at næringslivet får mulighet til å utvikle seg, så har man spesifikke behov innen de store næringene i Måløy. Hovedbildet er at man trenger flere elever med yrkesfaglig bakgrunn.

Trenger flere med yrkesfag

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Etterspørselen vokser klart sterkere enn arbeidsstyrken for arbeidskraft med videregående fagutdanning rettet inn mot industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere. Det kommer frem i SSB-rapporten “Framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram mot 2040”.

I Måløy regionen ser vi en mangel på faglærte innenfor alle disse yrkesgruppene, og hvis ikke det blir satt i gang tiltak, vil med stor sannsynlighet denne mangelen forsterke seg framover.

Industriteknologi vg2

De lokale skipsverftene og industribedriftene har utfordringer med å få tak i nok lokale fagarbeidere, og da spesielt industri- og motormekanikere. På rekrutteringssiden er spesielt lærlinger vanskelig å få tak i. Med det aktivitetsnivået som er i bransjen, blir resultatet at andelen innleid, utenlandsk arbeidskraft dessverre bare øker.

Både industriteknologi vg2 og YSK/TAF er viktig rekrutteringsarena for den maritime industrien i regionen. YSK/TAF er et fylkesdekkende utdanningsprogram ved Måløy vgs. som har søkere og lærlinger fra mange kommuner i tidligere Sogn og Fjordane. Det er gode søkertall til utdanningsprogrammet som har åtte plasser til helsefagarbeidere, fire til akvakultur og fire til industriteknologi. Utdanningsprogrammet, som gir både fagbrev og studiekompetanse, har høy grad av gjennomføring og motiverte og faglig dyktig elever. Næringslivet i regionen etterspør flere YSK/TAF-lærlinger.

Men YSK-løpet passer ikke for alle, noen er mer praktisk anlagt og har kun behov for fagbrev. Siden studievalget industriteknologi vg2 ble lagt ned ved Måløy vgs. i 2016 har industrien merket en markant nedgang i tilgangen på aktuelle lærekandidater med mekanisk bakgrunn. Lokale bedrifter trenger flere industrimekanikere, og ønsker dette studievalget tilbake til Måløy vgs.

For å bli industrimekaniker må en først gå 1 år Teknisk Industriell Produksjon (TIP) på VG1-nivå, som tilbys ved Måløy vgs. Deretter må en videre 2. året på Industriteknologi på VG2- nivå, og der velger en å spesialisere seg innenfor én av 25-30 yrkesgrener. I dag er det kun Eid, Førde, Florø, Dale, Høyanger og Årdal her “lokalt”, som tilbyr industriteknologi vg2.

Den sterke maritime industrien i Måløy regionen er avhengig av lokal kompetanse og arbeidskraft. For å holde fram veksten, og sikre at næringslivet får mulighet til å utvikle seg, så ber vi om at fylkespolitikerne etablerer industriteknologi vg2 ved Måløy vgs.