Oppretter ny Måløy-hub etter arbeid med grønn omstilling i Vestland

Grønn region Vestland er et samarbeids- og koordineringsprosjekt eid av Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune. Prosjektet er satt opp for å støtte, oppmuntre og hjelpe industrien i Vestland fylke til å nå viktige mål for den grønne omstillingen med lavere Co2- utslipp, økt fastlandseksport og flere grønne jobber.

Måløy Vekst har sammen med Atheno (Stord), Blått kompetansesenter Vest (Austevoll) og Akvahub (Hyllestad) overlevert sluttrapporten for Havregionen Fjordane og havregionen Sunnhordland til Vestland fylke høsten 2023. Ernst &Young har gjort analysedelen for oss. 

Hovedfunn fra analysene og intervjuene viser at:

 • Havregionen Fjordane og Sunnhordland står for 57%av verdiskapingen og 55% av de sysselsatte i Vestland, med totalt 34 milliarder i omsetning i fiskeri- og havbruksnæringen i 2021.
 • I havregionen Fjordane er det fiskerinæringen som har høyest verdiskapning med 2,44 mrd., mens oppdrettsnæringen bidrar med 1,40 mrd. i 2021
 • Det er i Kinn kommune størstedelen av verdiskapningen innen havnæringen skapes – kommunen er størst innen både oppdrett og fiske
 • Det er relativt lite verdiskapning fra prosessering/videreforedling av oppdrettsfisk i Fjordane. Dette gir store muligheter.
 • Det er potensial for å øke bruken av restråstoff fra hvitfisk i Fjordane – i dag er det ca. 5 500 tonn restråstoff som ikke brukes
 • Fjordane har tilgang på store deler restråstoffer fra oppdrettsnæringen
 • I Fjordane har vi registrert totalt 15 prosjekter (6 nye) med en forventet CAPEX 17 mrd. NOK. Dette innebærer potensielt 643 nye arbeidsplasser. 
 • MEN 5 av disse prosjektene med samlet CAPEX på 7,3 mrd. og potensial for 240 nye arbeidsplasser er satt på vent på grunn av usikre rammebetingelser og manglende finansiering

Næringens største muligheter er innenfor:

 • Økt videreforedling lokalt
 • Restråstoff og slamutnyttelse
 • Bærekraftig fôr
 • Arealbruk – riktig plassering av anlegg
 • 22-24 % dødelighet i oppdrett – gir stort potensial
 • Samarbeid rundt nye arter

Næringens største barrierer:

 • Uforutsigbare rammevilkår
 • Kapitaltilgang
 • Energimangel
 • Sentralisert kompetanse
 • Saksbehandling og kompleksitet 
 • Lave volum innen nye arter

Se rapporten vedlagt for mer utfyllende informasjon.

Veien videre

5. desember ble Vestlandsporteføljen 2.0 lansert av Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det er blitt laget en ny struktur på hub’ene. I vår region så er det opprettet 3 hub’er som dekker vårt område: Biohub Måløy, Gloppen Biohub og Fjordbase Energy Hub. Det er naturlig at disse tre hub’ene samarbeider i det videre arbeidet med å omstille dagens aktivitet, kutte utslipp og skape nye grønn verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Les mer om arbeidet med grønn region og de nye hub’ene her: Grøn Region Vestland (gronregionvestland.no)