Opprop vedrørende tursti Deknepollen

FOTO: NRK

Halvveis i prosessen med å bygge turløype på dugnad i regi av Skavøypoll idrettslag ville fylkesmannen stoppe denne byggingen. Det vil føre til en uferdig tursti og potensiell millionregning til de frivillige som har bidratt i prosessen.

Det er Jørgen K. Blålid som er primus motor for turveien som strekker seg langs Polljavatnet. Blålid forteller til NRK at Skavøypoll idrettslag har nærmere brukt 3 millioner kroner på det som skulle bli en rundløype.

På frokostmøtet Måløy Vekst arrangerte 9. september var Helge Andre Njåstad, medlem av kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget til stede. Fra han fikk vi en diskusjon om fylkesmannen sin inngripen i lokal utvikling, nærmere bestemt forlengelsen av turstien i Deknepollen. Helge Andre oppfordret kommunen til å sende et brev til kommunalministeren at de anmoder at det er departementet selv som skal bestemme denne prinsipielle saken.

Brev til kommunalministeren  

På vegne av flere industribedrifter og næringslivet i Kinn kommune tillater vi oss å komme med refleksjoner vedr. fylkesmannens behandling av tiltaket «SIL- Deknepollen turløype». (Se vedlagte artikkel for info om saken)

Som industriledere er vi opptatt av at våre ansatte og innbyggere i Kinn kommune skal ha et godt og sunt liv. Som en del av dette målet er det avgjørende at det legges til rette for at alle – friske og bevegelseshemmede – kan komme seg ut i naturen.

«SIL – Deknepollen turløype» er et prosjekt nettopp med dette formålet. Erfaringene fra andre steder som har fått på plass slike turløyper er at dette er et viktig nærmiljøtilbud som har stor betydning for generell folkehelse og bolyst for innbyggerne.

Kinn-kommune er positiv til prosjektet, og lokale bedrifter og banker har støttet prosjektet finansielt. Tiltaket er nesten ferdig realisert, men arbeidet er nå stoppet i påvente av endelig avgjørelse i saken.

Vi har registrert at fylkesmannen i Vestland motsetter seg dette tiltaket med grunngiving i bl.a:

  • manglende reguleringsplan (større bygge- og anleggsarbeider)
  • strider mot nasjonale interesser.
  • manglende vurderinger vedr. skredanalyser, landskap, friluftsliv, naturmangfold etc. etc.

I tilsvar fra SIL v/Jørgen Blålid har «SIL – Deknepollen turløype» sendt motsvar som tilbakeviser mange av fylkesmannens begrunnelser for avslaget. Men til tross for dette får man kun et nonsjalant svar – «der er ikke fremkommet nye momenter i saken». Det gjøres også oppmerksom på at fylkesmannen ikke har funnet det formålstjenlig å foreta besiktigelse av området.

Som innbyggere av Kinn kommune sitter vi igjen med et inntrykk av at Fylkesmannen benytter enhver regel og paragraf, – samt alle ord og uttrykk innen naturforvaltning for å hindre et prosjekt som for alle oss andre er problemfritt, – og som er ønsket av Kinn kommune og innbyggerne.

 Vi som representerer næringslivet er også opptatt av å bevare naturen, men vi vil samtidig gjøre den tilgjengelig for flest mulig i regulerte og ordnede former.

Resultatet av Fylkesmannens holdning i denne saken gjør at folk flest mister tiltro til etatens avgjørelser, – samt fjerner dugnadsviljen og finansieringshjelpen hos oss alle.

Vi mener at denne saken er av så stor prinsipiell karakter, der vi opplever at fylkesmannen sine vurderinger strider mot nasjonale interesser til å fremme aktivitet, folkehelse og friluftsliv, at vi ber om at departementet selv vurderer anken på fylkesmannens avgjørelse, og formodentlig omgjør vedtaket slik at dette svært viktige prosjektet for lokalsamfunn og folkehelse kan realiseres.

ALL FOTO: NRK

Med vennlig hilsen:

Skibenes & Søn ASVest Industrivask AS
Fjord Shipping ASNetpartner
Fjord Services ASKontorpunkt
Måløy Eiendomsutvikling ASFrequency AS
LocalHostGeir Arne Solheim Management AS
Båtbygg ASHavkraft AS
Star SeafoodHydroWave AS
Måløy Seafood A/SNordikraft AS
WherebyVelkommen til Deknepollen
VideonorOperation Archery E-sport
Ocean Electronics ASPartnr ANS
BlinkHus MåløyCoast Seafood AS
Verlo ASG.K Solheim
Easy FormP.G. Frantzen Eiendom AS/Måløy Stormarked
Nordvestvinduet ASMåløy Treningssenter AS
Fagmøbler MåløySætren AS
Stadt Towing Tank ASSeacon as
Koda ASSelstad AS
Arctic Linefish ASMHService AS
Måløy Vekst ASUlvesund Elektro
Toyota Nordfjord og Førde ASBring Cargo AS, avd Måløy
SkipskompetanseStøa AS
Sandal MaskinentreprenørMåløy Verft
Babord Group ASMaritim Park
DomsteinStadyard