PRESSEMELDING. MMR Ocean Blue skal samarbeide med Måløy Vekst om å foreta forskningsinvesteringer

Måløy, 28. september

MMR Ocean Blue skal samarbeide med Måløy Vekst om å foreta forskningsinvesteringer

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue) har inngått et samarbeid med Måløy Vekst om leie av prosjektleder Frank Willy Djuvik i en omstillingsfase. Bakgrunnen er at Stiftelsen har behov for bistand med prosjektadministrative oppgaver i forbindelse med endringer i sin organisasjon.

MMR Ocean Blue er en stiftelse som ble etablert i 2018 som resultat av et forprosjekt som ble ledet av Måløy Vekst. Ved stiftelsen ble det stilt disponibelt MNOK 30,8 i gaver fra offentlig og privat sektor. En stor del av gavene (ca. MNOK 21,5) er øremerket investeringer i FoU-infrastruktur i Måløy. MMR Ocean Blue ønsker å foreta disse investeringene snarlig, og søker Måløy Vekst sin bistand med prosjektadministrative oppgaver for å komme til investering og gjennomføring av disse målene så fort som mulig.

Lokalt næringsliv har jobbet frem Måløy Marine Ressurssenter og har gitt 2,9 millioner kroner i gaver til etableringen av et marint forskningssenter i Måløy. Formålet til MMR Ocean Blue er å styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekt og bygge næringsrelevant FoU-infrastruktur. MMR Ocean Blue skal utvikles i tett samarbeid mellom den marine næringen og det akademiske miljøet innen marin sektor, og vil arbeide med næringsrelevante prosjekter innen marin sektor. Målsettingen er at MMR Ocean Blue skal utvikles til å bli et innovativt marint forskningssenter med verdensledende FoU-infrastruktur i Måløy. 

«Styret i Måløy Vekst er positive til at Måløy Vekst leier ut prosjektleder til MMR Ocean Blue. Måløy Vekst ledet forprosjektet som resulterte i etableringen av Stiftelsen MMR Ocean Blue i 2018, og føler et eierskap og ansvar for at vi lykkes med MMR Ocean Blue. Måløy Vekst har som formål å fremme vekst i næringslivet og tar på seg oppdrag som bidrar til dette. Etableringen av MMR Ocean Blue vil skape nye arbeidsplasser og potensielt nye bedrifter, samt ha positive ringvirkninger for lokalt næringsliv og samfunn», sier prosjektleder i Måløy Vekst, Frank Willy Djuvik.

«Styret i MMR ser frem til å samarbeide med Måløy Vekst om å få fart i arbeidet med lokale investeringer i forskningsinfrastruktur. Rene rådgivnings- og formidlingstjenester holder ikke som utviklingsgrunnlag, det må etableres fasiliteter som både har relevans for industrien og som er av interesse for forskningsinstitusjoner, for å gi koblingen næringsliv/forskning et sterkt fundament. Et like viktig fundament for Stiftelsens videre utvikling er at næringslivets og kommunens sterke følelse av eierskap til MMRs utvikling, som forelå forut for etableringen, både beholdes og styrkes. Stiftelsen ble som kjent til etter et Måløy Vekst-prosjekt, og Måløy Vekst eies av kommunen og næringslivet. I tillegg til det konkrete arbeidet med å gjennomføre investeringene, vil et tett samarbeid med Måløy Vekst i denne fasen være egnet til å ivareta denne essensielle forankringen for Stiftelsen på en god måte», sier styreleder i MMR, Trond-Inge Kvernevik.

Les mer om saken her.