PRESSEMELDING: Skjebnetime for et marint forskningssenter i Måløy

Måløy Marine Ressurssenter er et samarbeid mellom bedrifter, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og Måløy videregående skole. Et marint forskningssenter vil styrke lokalt næringsliv, Måløy videregående skole og gi oss nye attraktive arbeidsplasser, også for høyt utdannet ungdom. Målet er å skape 35 nye arbeidsplasser innen 2023.

Senteret skal bidra til å skape fremtidens marine næringsliv. Den næringsretta forskingen som allerede foregår i regionen skal bli del av et større marint forskningssenter. Det lokale næringslivet har nå tre doktorgradsstudenter fra NMBU og Norges Veterinærhøyskole, og enda flere kan det bli. Regionen vil etter hvert kunne få et stort student- og forskermiljø som vil vise igjen i våre lokalsamfunn og bidra til lokal verdiskapning.

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter har søkt Sogn og Fjordane fylkeskommune om et bidrag på 20 millioner kroner til etableringen av det marine forskningssenteret, og de håper nå på et positivt vedtak på fylkestinget den 4. desember. Det lokale næringslivet har allerede bidratt med nærmere 3 millioner kroner i gaver til Stiftelsen. Flere av disse bedriftene har ikke en gang tilknytning til de marine næringene, men de ser viktigheten av et marint forskningssenter og hva det betyr for samfunnet vårt. Stiftelsen har også søkt flere kystkommuner og lokale banker om støtte til senteret. Formannskapet i Bremanger har nå vist vei, og ser som næringslivet i Vågsøy, at dette senteret er viktig for å skape folketallsvekst og et levedyktig samfunn på kysten.

Lokale næringsaktører som Marine Harvest, Ervik Havfiske, Onshore Farming Solutions og Ecobait vil bli store brukere av Måløy Marine Ressurssenter, og dermed bidra til å sikre inntektsgrunnlaget for senteret. Et eksempel er FoU-bedriften Ecobait som årlig bruker mellom 5 og 7 millioner til forskning og utvikling, og som har organisert seg med stor bruk av blant annet doktorgradsstudenter som skal drive næringsrettet forskning for bedriften. Et annet eksempel er planene om å bygge landbasert oppdrettsanlegg i Vågsøy som krever betydelig forskning. Spørsmålet er om disse forskningsmidlene skal brukes lokalt med alt det generer av lokal verdiskapning, arbeidsplasser og kompetansebygging, eller om disse midlene skal brukes i Ålesund, Bergen eller utenfor landet vårt.

Styreleder i Ervik Havfiske, Kåre Furnes, er meget entusiastisk for planene om et marint forskningssenter i Sogn og Fjordane:

“Her er alle aktørene i næringa med på et helt unikt prosjekt. Med den oppslutningen som har vært om Måløy Marine Ressurssenter, så vil det slett ikke bli forstått dersom politikerne velger å ikke trå til og bidra økonomisk slik at vi kan få realisert planene. Sogn og Fjordane stod igjen på perrongen når oljeeventyret nådde Vestlandet. Nå står vi foran en enorm satsing på mulighetene i det såkalte havrommet, da må vi være med nå, og ikke bli stående igjen en gang til”, sier Kåre Furnes.

Også leder i Firdaposten har forstått kjernen og viktigheten av at vi nå lykkes med å få realisert et marint forskningssenter i Sogn og Fjordane:

“Eit marint forskingsmiljø har vore ei mangelvare på kysten av Sogn og Fjordane. Fråveret av eit slikt miljø, som kan støtte opp under og delta i innovative næringsprosjekt, styrkar det negative biletet av Sogn og Fjordane som eit reint «produksjonsområde». Vi blir redusert til ein plass på kartet der naturgjevne ressursar blir utnytta for alt det er verdt, medan premissleverandørar, både når det gjeld kapital, teknologi og politikk, sit heilt andre stader. Det er naturleg nok ikkje gunstig for utviklinga av kystkommunane og fylket vårt, og difor er det positivt at politikarane, både i Bremanger og i resten av kystkommunane, tek imot utspelet med applaus og forventning”.

Mangelen på et marint FoU miljø i Sogn og Fjordane var også et viktig argument for å flytte regionkontoret for Fiskeridirektoratet region Vest fra Måløy til Bergen. Under arbeidet med etableringen av Stiftelsen har Måløy Vekst arrangert en fiskeri- og havbrukskonferanse med nesten 200 deltagere fra hele landet. Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) la marin bootcamp med 20 masterstudenter til Måløy på grunn av alt det spennende som nå skjer rundt etableringen av Måløy Marine Ressurssenter, og fiskeriministeren fant endelig ut at det nå var på tide å besøke Måløy.

Nå er alvorets time kommet. Politikk handler om å prioritere, og da må Vågsøy som vertskommune vise vei og evne å prioritere Måløy Marine Ressurssenter i sitt budsjett, når forventningen er at våre nabokommuner og fylkeskommunen skal støtte opp om dette senteret. Vågsøy kommune har over lenger tid slitt med synkende folketall og dermed fått redusert inntektsgrunnlag. Det er lite som tyder på at denne trenden vil snu uten at man tar aktive grep. Da er det spesielt viktig å prioritere tiltak som gir nye attraktive arbeidsplasser for både han og henne, og som vi har for få av i Vågsøy kommune. Etableringen av Måløy Marine Ressurssenter vil ikke bare skape mange nye arbeidsplasser, men føre til stor lokal verdiskapning og genere inntekter til Vågsøy kommune.

Nå har vi muligheten til å tiltrekke oss studenter, forskere og få ungdom hjem igjen, og ta en sterkere posisjon i utformingen av fremtidens marine næringsliv. Nå må vi ta oppfordringen til Torgeir Reve, professor ved NHH, som på en ledersamling for unge ledere i Sogn og Fjordane delte sine tanker om hva Sogn og Fjordane skulle leve av i framtiden:

“Måløy skal innovere havrommet!”.

Mvh
Randi Humborstad
Daglig leder Måløy Vekst