PRESSEMELDING: Skuffet over at lokale veier ikke er med i fylkeskommunen sine planer

Onsdag 16. februar sender Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune investeringsrammene og prioriteringene i Regional Transportplan ut på høring til kommunene. I planen har administrasjonen synliggjort det økonomiske handlingsrommet for investeringer på fylkesveinettet de kommende årene, samt listet opp veiene og prosjektene som har et behov for oppgraderinger i fylket. Verken fylkesvei 617 Kapellneset-Raudeberg eller fylkesvei 5715 Måløy- Vågsvåg er med på listene over veistrekninger med behov.

Daglig leder i Måløy Vekst, Randi Humborstad, synes det er svært merkelig at veiene i Måløy ikke er med på «behovslistene». Dette er veistrekninger både Måløy Vekst og Kinn kommune har sendt inn innspill på ved flere anledninger, og det er uforståelig at veistrekningene ikke engang er med på oversikten, sier hun.

Listen over veistrekninger kan langt på vei beskrives som en liste av prosjekter som fylkespolitikerne kan plukke fra når de skal gjøre den endelige prioriteringen av veimidlene i fylket. Strekningene på listen vil få en nærmere administrativ vurdering og kostnadsanslag i løpet av høringsperioden. Å ikke engang være på listen, medfører fort at man ikke får den samme vurderingen, og kan behandles likt med de andre strekningene.

– Jeg har forståelse for at fylkespolitikerne har tøffe prioriteringer foran seg når de skal prioritere begrensede økonomiske ressurser på svært mange veistrekninger med store behov. Men jeg forventer at man behandler veiene likt og rettferdig, og at viktige veier også i Måløy blir tatt med som en del av høringen, sier Humborstad.

Måløy Vekst har engasjert seg i å få løftet de to veistrekningene inn på fylkeskommunen sine prioriteringslister. Humborstad mener at å få rustet opp strekningen Kapellneset-Raudeberg er avgjørende for videre næringsutvikling og flere arbeidsplasser på Raudeberg. Raudeberg er et levende og viktig næringsområde, og strekningen Kapellneset-Raudeberg har en ÅDT på 2250. Det er en svært trafikkfarlig strekning som er både smal og har dårlig adkomst, med mye tungtransport, i tillegg til myke trafikanter og skoletrafikk. Det er mange næringsvirksomheter langs veien, og det er planlagt store investeringer og etableringer der i årene fremover. – Slik situasjonen er nå setter veistandarden stopper for mange viktige prosjekter som kan realiseres i bygda i årene fremover. I tillegg er veien svært viktig for besøkende og turister som oppsøker turistmålene Refviksanden og Kråkenes fyr, og trafikken på denne veien økes kraftig i sommersesongen, sier hun.

– Både Måløy-Vågsvåg og Kapellneset-Raudeberg er viktige lokale hovedveier, med stor innvirkning på både næringsutvikling og bosetting, og derfor forventer jeg at fylkespolitikerne behandler disse strekningene likt med de andre veistrekningene, og sender også disse ut som en del av høringen, avslutter hun.

Bilde lånt fra “Velkommen til Raudeberg”.