PRESSEMELDING: Stad skipstunnel og KS2

Kystverket har utarbeidet et forprosjekt for Stad skipstunnel og det er dette forprosjektet som nå har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2). Kvalitetssikringen er gjennomført av Atkins og Oslo Economics på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. De har kvalitetssikret tallene og løsningene som Kystverket har lagt til grunn for prosjektet i sitt forprosjekt.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel har gått igjennom kvalitetssikringen (KS2) av Stad skipstunnel, og mener KS2 har store mangler og har utelatt viktige nytteeffekter av tunnelen. Man legger på alle mulige usikkerhetsmarginer på kostnadene, og tenker svært konservativt og forsiktig når det gjelder inntektssiden og nytteverdiene av Stad skipstunnel. Viktige positive nytteeffekter som verdien av overført trafikk fra veg til sjø, trygghet, positive effekter for fiskerinæringen, næringseffekter som resultat av bedre kommunikasjon (hurtigbåtforbindelse) og økt utenlandsk turisme er ikke prissatt eller nevnt i det hele tatt.

Stad skipstunnel er et viktig prosjekt for næringslivet langs kysten, og en rekke næringslivsaktører og Vestlandsfylkene har derfor støttet og prioritert prosjektet i sitt innspill til Nasjonal transportplan (2018-2029). For næringslivet vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, kortere transporttid og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god. Det er mye nasjonal og internasjonal næringsrelatert trafikk rundt Stad bl.a. innen fiskeri og havbruk, maritim industri, bergverk og turisme.

Mer gods fra veg til sjø og hurtigbåtforbindelse

En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad vil legge til rette for at mer gods kan transporteres sjøveien, og at man kan etablere en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. En slik hurtigbåtforbindelse vil knytte sammen Vestlandet og kysten vår på en helt ny måte, og åpne opp for en større bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund, via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til Måløy/Florø. Hurtigbåttrafikk og økt arbeidsmarkedsintegrering er imidlertid helt utelatt i KS2, til tross for at Vestlandsfylkene er i gang med å utrede hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. Konsulentene har dessuten kun beregnet nytte av hurtigbåt fra Selje til Hareid, og ikke gjort vurderinger av effekten av reiseliv, tilknytning til stamflyplass, og at det her blir knyttet sammen byer med stort potensiale i form av næringsliv og befolkning i hver ende og langs ruten.

Økt skipstrafikk

Skipstrafikken skal øke med 41% fram mot 2040 (analyse fra Samferdselsdepartementet 2014). Vestlandskysten har den mest omfattende skipstrafikken og Stadhavet er utsatt. Et forlis på Stad vil fort få svært dramatiske konsekvenser. Også tilfeller av akutt forurensing vil kunne bli meget alvorlige siden opprydning blir vanskeliggjort av utfordrende vær og bølgeforhold. Utslipp i området vil true noen av de viktigste områdene for sjøfugl, blant annet fuglefjellet på Runde.

Stad skipstunnel vil øke fiskeri- og havbruksnæringens konkurranseevne

Stadhavet er et kritisk passeringspunkt for fiskebåter, brønnbåter, fôrtransport og andre typer varefrakt. Ugunstige værforhold fører ofte til at fiskebåter ikke kan passere Stad for å levere fangst. Det medfører færre aktuelle leveringssteder, dårligere priser og kvalitetsforringelse på fangsten. Stad skipstunnel vil dessuten åpne for nye transportløsninger for fersk sjømat med hurtiggående båter som vil være konkurransedyktige sammenlignet med dagens transportmetoder.

Økt turisme

Stad skipstunnel blir verdens første skipstunnel og det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt dette prosjektet. The Guardian og CNN er noen av dem som har skrevet og publisert videoer av planene. Skipsrederen og reiselivsgründeren Per Sævik ser store muligheter for reiselivet og Havila Kystruten sin nye skip er perfekt tilpasset størrelsen på tunnelen. Stad skipstunnel kan bli en attraksjon i verdensklasse, men økt internasjonal turisme er ikke nevnt med et ord i KS2.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel har tiltro til at politikerne våre ser at KS2 har lagt til grunn et verst tenkelig scenario for kostnadene og lagt på alle mulige usikkerhetsmarginer, samt utelatt viktige effekter for samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Stad skipstunnel er et unikt og banebrytende prosjekt, og man har derfor ingen sammenlignbare prosjekter eller samfunnsøkonomiske modeller som er tilpasset en skipstunnel.

Styringsgruppen for Stad skipstunnel krever at planene om bygging av Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan blir gjennomført med byggestart senest i 2021!