PRESSEMELDING: Stor oppslutning i næringslivet om å fortsette som Kinn kommune

Hele 40 av de spurte bedriftene er negative til en reversering av Kinn kommune.
– Næringslivet frykter de negative konsekvensene av en reversering, sier Randi Humborstad.

Måløy Vekst har gjennomført en ny spørreundersøkelse blant aksjonærene og medlemmene i vekstselskapet, og tilbakemeldingene er, ifølge daglig leder Randi Humborstad, tydelige.

– Næringslivet i Måløy ønsker ikke en reversering av kommunen, og de frykter at de negative konsekvensene vil føre til dårligere næringsutvikling, rekruttering og folketallsutvikling.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant Måløy Vekst sine aksjonærer og medlemmer. Disse bedriftene står for over 80% av alle private arbeidsplasser i tidligere Vågsøy kommune. I tidligere Vågsøy kommune jobber over 70 prosent av de sysselsatte i privat sektor. Undersøkelsen ble ikke sendt ut til offentlige instanser som f.eks. Kinn kommune eller skoler som er medlemmer, undersøkelsen ble heller ikke sendt ut til aksjonærer utenfor kommunen eller bankene som er medlem i selskapet. Totalt ble undersøkelsen sendt ut til 78 bedrifter.

Totalt svarte 43 bedrifter på undersøkelsen, og svarene fordelte seg slik: Ja til reversering av Kinn: 2 (5%)
Nei til reversering av Kinn: 40 (93%)
Vet ikke: 1 (2%)

Daglig leder i Måløy Vekst forteller at selskapet også gjennomførte et medlemsmøte om fremtiden til Kinn forrige mandag. Ca. 30 aksjonærer og en del gruppeledere fra de fleste politiske partiene deltok. – Det var et svært tydelig signal fra de fremmøte aksjonærene om at en reversering av kommunen vil føre til dårligere samfunns- og næringsutvikling i årene fremover, sier hun.

Rekruttering

Tilbakemeldingene vi får fra næringslivet, både dem som i utgangspunktet var positive og de som var negative til sammenslåingen i sin tid, er at å reversere dagens kommune ikke er et alternativ. Mange peker på at det ikke er realistisk at man klarer å rekruttere tilstrekkelig kompetanse i viktige funksjoner i en ny kommune, og at dette vil få store negative konsekvenser for både skole, helse, kultur og andre viktige tjenester til innbyggerne. I tillegg til at det vil være negativt for planarbeid og samfunnsutvikling som er avgjørende for utviklingen av næringslivet og arbeidsplasser, sier Humborstad.

Økonomi

Næringslivet mener at økonomien i en ny og mindre Vågsøy kommune, ikke vil gi rom for viktige investeringsprosjekter som ny Skram skole, Nordfjordbad, og fornyelse av Gate 1. Dette er prosjekter som næringslivet er veldig opptatt av at skal realiseres, da det styrker bolysten og bedriftene sin egen

evne til å rekruttere personell i sine egne organisasjoner. Uten en velfungerende kommune, som kan gi fullgode basistjenester, så blir det vanskelig å få folk til å flytte og trives her.

I likhet med hvordan det er innenfor det private, så må også kommunen vurdere hva som eventuelt skal bli bedre ved en storstilt, tidkrevende og kostbar omstillingsprosess. Hittil er det ikke kommet noen faglige eller økonomiske argumenter for at man oppnår å gjøre tjenestene eller samfunnsutviklingen bedre ved å reversere kommunen, snarere tvert imot.

Politisk gjennomslagskraft

Måløy Vekst får også mange tilbakemeldinger på at bedriftene opplever at Kinn kommune har større politisk gjennomslagskraft enn man hadde i tidligere Vågsøy, og frykter at en ny Vågsøy kommune vil ha vanskelig for å bli hørt i politiske prosesser om viktige prosjekter eller rammevilkår for næringslivet i fylket eller på stortinget.

Godt samarbeid med Kinn

Ingen kommune er perfekt, heller ikke Kinn. Det vil selvsagt alltid være negative enkeltsaker i en kommune, også der næringslivet vil være uenige med politikerne. Men flere bedrifter melder tilbake at de får mer bistand og hjelp til sine planer og næringsprosjekter nå, enn de gjorde før sammenslåingen. Måløy Vekst har også en mye tettere dialog og samarbeid om viktige utviklingsprosjekter med Kinn kommune, enn vi hadde med tidligere Vågsøy kommune. Vi samarbeider bl.a. om planarbeid (Gate 1 prosjektet) samferdsel (Kapellneset-Raudeberg, steinmasse fra Stad skipstunnel, båtruter, Kystvegen), rekruttering og bolysttiltak (Utkikkspunktet).

Måløy Vekst vil til slutt oppfordre alle til å delta på folkemøtet tirsdag 16. august kl. 18.00-20.00 i Parken kulturhus på Raudeberg for å få mer informasjon: https://kinn.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=167&lang=11&MId1=7

Om Måløy Vekst

Måløy Vekst er næringslivet og kommunen sitt felles organ for langsiktig samfunns- og næringsutvikling. Selskapet har som formål å fremme vekst i næringslivet og skape bolyst i kommunen. Næringslivet i regionen, representert ved ca. 90 bedrifter og Kinn kommune er aksjonærer/eiere i selskapet. Måløy Vekst skal være et serviceselskap for næringslivet, informere og tilrettelegge for ny virksomhet og infrastruktur, gi gründere veiledning, samt være en møteplass for næringslivet og kommunen.

Måløy Vekst skal også være en samfunnsbygger. Uten en grunnleggende tanke om å utvikle samfunnet rundt oss vil det være vanskelig for oss å skape vekst innenfor de fleste bransjene som Måløy Vekst representerer. Likeså skal Måløy Vekst kunne bruke sin tyngde i politiske prosesser hvor det er hensiktsmessig, og da spesielt med fokus på å drive frem en positiv nærings- og samfunnsutvikling. Måløy Vekst ønsker å ha en tydelig stemme inn mot offentlige prosesser og bidra til at våre medlemsbedrifter sine behov for vekst og fremtidsutvikling blir hørt.

Mvh
Randi Humborstad Daglig leder Måløy Vekst