YSK/TAF- tilbudet og Fagskolen i Måløy er meget viktig for rekruttering til næringslivet i regionen

Måløy har et meget sterkt næringsliv spesielt innen maritime og marine næringer. Måløy er 3. største fiskerihavn i Norge, og har lang tradisjon innenfor fiskeri og oppdrett. Kystbyen har hele fem skipsverft og fire skipsdesignsselskap. Det er også et stort elektro- og automasjonsmiljø, samt leverandørindustri i Måløy. Flere av bedriftene ligger i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt, og næringslivet er eksportrettet. De senere årene har det og vokst fram et sterkt og globalt rettet IT- og teknologimiljø. Den sterke veksten for bedriftene i Måløy fører til et sterkt behov for rekruttering innenfor mange områder. For å holde fram med veksten, og sikre at næringslivet får mulighet til å utvikle seg, så har man spesifikke behov innen de store næringene i Måløy. Hovedbildet er at man trenger flere elever som tar videregående utdanning innen både fiske/fangst/akvakultur, IT og industriteknologi. I tillegg er det behov for å styrke fagskoletilbudet ved Fagskolen i Måløy.

Viser til saksframlegg om Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024- arbeidsdokument 4/20 som skal behandles i møte i hovudutval for opplæring og kompetanse 16. september.

Opplæringsavdelinga har utarbeidt 24 ulike punkt for salderingstiltak i prioritert rekkefølge. Måløy Vekst ønsker å kommentere følgende to punkt:

  1. Punkt 15: YSK/TAF-tilbudet

YSK/TAF er et fylkesdekkende utdanningsprogram ved Måløy vgs. som har søkere og lærlinger fra mange kommuner i tidligere Sogn og Fjordane. Det er gode søkertall til utdanningsprogrammet som har åtte plasser til helsefagarbeidere, fire til akvakultur og fire til industriteknologi.

Utdanningsprogrammet, som gir både fagbrev og studiekompetanse, har høy grad av gjennomføring og motiverte og faglig dyktige elever. Næringslivet i regionen etterspør flere YSK/TAF-lærlinger. Disse elevene er en viktig ressurs som bidrar til den generelle kompetansehevingen i bedriftene, og sikrer god rekruttering til næringslivet. Næringslivet gir også uttrykk for at YSK/TAF-lærlingene har vært med på å øke statusen til yrkesfag og det å være lærling, og at erfaringene med disse lærlingene gjør at flere bedrifter velger å ta inn flere lærlinger. YSK/TAF-elevene har utplassering i bedrift som del av opplæringen, samtidig som man får studiekompetanse og kan gå videre til høyere utdanning. Etter fullført YSK/TAF-utdanning velger en del å jobbe som fagarbeidere, men de fleste velger å gå videre til høyere utdanning. Gjennom utplasseringen i bedrifter skaffer YSK/TAF-elevene seg nettverk og tilknytning til det lokale næringslivet, som øker sannsynligheten for å få rekruttert dem tilbake til regionen når de har fullført høyskole- eller universitetsutdanning.

For næringslivet er det viktig at Måløy vgs. kan tilby utdanningsprogram som gir næringslivet relevant og viktig kompetanse for framtida. Næringslivet vårt trenger blant annet mer kompetanse innen realfag og tekniske fag. Kombinasjonen av YSK/TAF, studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram på Måløy vgs. gir synergieffekter i form av at fagmiljøene på helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, naturbruk/akvakultur og studiespesialisering blir styrket, og at skolen kan opprettholde et sterkt realfaglig miljø.

Måløy Vekst synes det er merkelig at fylkesdirektøren sammenligner kostnadene ved å utdanne en YSK/TAF elev, som får både fagbrev og spesiell studiekompetanse, med tre-årig studiespesialiserende utdanningsprogram, der elevene får generell eller spesiell studiekompetanse etter 3 år. Man burde heller sett på hva fylkeskommunen sparer på YSK/TAF opplæringen dersom man sammenligner kostnadene til en elev ved yrkesfaglig utdanningsprogram, der elevene treng:

  • to år til opplæring på skole, yrkesfaglig utdanningsprogram
  • to år til opplæring i bedrift, lærling
  • et år på skole, påbygg til generell studiekompetanse

Altså et fem-årig utdanningsløp der elevene får fagbrev og generell studiekompetanse, til sammenligning med en elev som går fireårig YSK/TAFutdanning som får fagbrev og spesiell studiekompetanse.

Samfunnet vårt får mye igjen for å utdanne YSK/TAF- elever som får høyst relevant og viktig kompetanse for næringslivet vårt. Også Vestlandsmelding 2019, som peker på hvordan vi best kan sikre at vi evner å utnytte potensialet som ligger i landsdelen, ser behovet for flere YSK/TAF elever, og peker på YSK/TAF-utdanningen som et viktig tilbud som vil gi industrien vår viktig kompetanse for framtida.

  1. Punkt 18 om fylkeskommunale driftstilskot til egne fagskoler

Fagskulen maritim avdeling i Måløy driver opplæring av maskin- og dekksoffiserar (styrmenn og maskinister), og utdanner fagfolk som er ettertraktet i næringslivet.

Fagskulen i Måløy er en svært viktig utdanningsinstitusjon og er meget viktig for rekruttering til maritim næring. Skolen har gode søkertall, og et godt samarbeid med næringslivet. Fagskolen ønsker nå å utvide tilbudet sitt med en satsing på akvakultur og ser blant annet på å kunne tilby studiet havbrukstekniker. Havbruksnæringen har et stort behov for kvalifiserte havbruksteknikere, og Fagskolen vil samarbeide tett med næringen og det marine forskningssenteret, Måløy Marine Ressurssenter, om det nye studietilbudet.

Fagskolen samarbeider tett med Måløy vgs. og Sikkerhetssenteret. Sikkerhetsenteret tilbyr sikkerhetsopplæring og andre maritime kurs for sjøfolk og skipsoffiserer, og kan også tilby simulatortrening for skipsoffiserer i et av Norges mest avanserte maritime simulatormiljø. Samlet tilbyr disse tre enhetene et sterkt faglig miljø med mye maritim og marin kompetanse, der man får opplæring med høy kvalitet, av høyt kvalifiserte fagfolk og fasiliteter som er de beste i landet. De tre enhetene er også gjensidig avhengig av hverandre både i forhold til vedlikehold og drift av avansert utstyr som blir benyttet i undervisningen. En eventuell reduksjon for Fagskolen vil få indirekte konsekvenser for Måløy vgs. og Sikkerhetssenteret.