INNSPILL TIL GEBYRREGULATIV FOR KINN KOMMUNE

INNSPILL TIL GEBYRREGULATIV FOR KINN KOMMUNE

Det vises til forslag til gebyrregulativ for Kinn kommune, med frist for innspill til 10. desember 2019. Måløy Vekst og Flora Industri- og Næringsforening (FIN) fremmer herved innspill vedrørende byggesaksgebyr for forhåndskonferanse på kr. 2720.

 
Kinn kommune har et sterkt næringsliv med stor aktivitet. Kommunen har også vært heldige å ha mange gründerbedrifter i vår region. Som tilrettelegger og pådriver for at både nye og etablerte bedrifter skal få utvikle seg, mener Måløy Vekst og FIN at forhåndskonferansen i byggesaker bør være gratis. 


Forhåndskonferanser er en effektiv måte å få samlet de nødvendige avklaringer til et prosjekt på. Forhåndskonferanse er aktuelt både for organisasjoner, privatpersoner og bedrifter som har et byggeprosjekt. 


Dersom våre medlemmer og innbyggere både skal oppleve en kostbar oppstart ved forhåndskonferanse og høye byggesaksgebyr allerede før et byggeprosjekt er kommet i gang, er vi bekymret for at dette vil kunne hemme utvikling og realisering av byggeprosjekt i vår kommune. Vår konkurransekraft for å tiltrekke satsing og nyetablering svekkes dersom disse tjenestene er dyrere enn i våre nabokommuner. Det vil gi en sterk og positiv signaleffekt til næringslivet om Kinn sørger for at det motsatte er tilfelle. 


Måløy Vekst og FIN ønsker at terskelen for å fremme store og små prosjekter og ideer til kommunen skal være liten. Vi har også mottatt klare innspill fra vårt næringsliv på at de ønsker en enklere og tettere dialog med kommunen i byggesaker. 


Vi må ønske all aktivitet velkommen i vår nye kommune, og være konkurransedyktige med våre nabokommuner som tross alt har lavere byggesaksgebyr. Måløy Vekst og FIN håper at Kinn kommune vil tilrettelegge for et voksende næringsliv der utvikling kan skje på en rask og effektiv måte, uten at gebyr for forhåndskonferanser er til hinder for dette. På bakgrunn av dette ber vi om at gebyret for forhåndskonferanser fjernes i gebyrregulativet for 2020.

Med vennlig hilsen


Styret i Måløy Vekst

 Styret i Flora Industri- og Næringsforening

måløy vekst logo til regulativ
fin logo