Stad skipstunnel

Sammen med andre næringsaktører, organisasjoner, politikere, fylkeskommuner og kommuner jobber Måløy Vekst med mobilisering og påvirkningsarbeid for å få realisert Stad skipstunnel.

Stortinget vedtok bygging av Stad skipstunnel 11. mai 2021 innenfor en kostnadsramme på 4090 millioner kroner. Prisjustert ramme for 2024 er anslått til 5060 millioner kroner. Kystverket planlegger å lyse ut anbudskonkurransen før sommerferien for å finne ut om det er mulig å realisere prosjektet innenfor rammen Stortinget har satt. Hvis alt går etter planen så kan byggingen av skipstunnelen starte høsten 2025. Regjeringen må følge opp med oppstarts midler på statsbudsjettet for 2025, og fullfinansiering av Stad skipstunnel i første periode av Nasjonal transportplan (2025-2030). 

Måløy Vekst har i mange år hatt prosjektlederrollen for styringsgruppen for Stad skipstunnel. Styringsgruppen for Stad skipstunnel består av fylkesordførere i Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommune, leder i Norges Fiskarlag, LO Vestlandet, NHO Vestland, NHO Møre og Romsdal, Kystrederiene, Hurtigbåtforbundet, Næringsforeningen Ålesundregionen og ordførerne i de tre kommunene Stad, Vanylven og Kinn. Måløy Vekst har på vegne av styringsgruppen for Stad skipstunnel fått i oppdrag å koordinere påvirkningsarbeidet. Styringsgruppen for Stad skipstunnel bistår i arbeidet med påvirkning, og bruke sine kontakter og nettverk til å fremme Stad skipstunnel. Daglig leder i Måløy Vekst har jobbet med Stad skipstunnel prosjektet siden 2012, og har gjennom disse årene opparbeidet seg et stort nettverk i departementet, i det politiske miljøet og blant andre sentrale beslutningstakere og næringsaktører.

Sentrale arbeidsoppgaver for Måløy Vekst er:

  • Sekretariatsfunksjon for styringsgruppen for Stad skipstunnel
  • Planlegge og beramme møter med sentrale beslutningstakere
  • Ha tett kontakt med Kystverket om aktuelle saker som kan påvirke framdriften i prosjektet
  • Ha tett kontakt med sentrale politikere/beslutningstakere
  • Mobilisere næringsaktører og andre viktige samfunnsaktører ved behov
  • Jevnlige presseoppslag og svare på evt. mediesaker
  • Informasjonsarbeid om Stad skipstunnel