SmartBy Måløy

SmartBy Måløy-prosjektet samler en del tidligere prosjekter og utfordringer som Måløy Vekst har jobbet med i ett felles prosjekt, og videreutvikler disse i et fremtids- og bærekraftperspektiv.

Prosjektet tar utgangspunkt i Kinn kommune og Vestland fylkeskommune sine overordnede målsetninger innenfor samfunnsutviklingen, og hvordan disse skal omsettes i praksis. Prosjektet tar utgangspunkt i innbyggerne og næringslivet sine behov, og hvordan vi kan ta i bruk digital teknologi og innovative løsninger for å gjøre samfunnet bedre å bo-, leve-, og arbeide i.

Vi har valgt å se på 4 områder i prosjektet. Disse er mobilitet, næringsutvikling, byplanlegging og tjenesteproduksjon. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Kinn kommune, næringslivet og andre samarbeidsaktører, og ser også på nye muligheter til å involvere både innbyggere og næringsliv i prosessene.

Prosjektet omhandler både små og store saker. Det kan være mindre tiltak som handler om utforming, utsmykking, estetikk og tilrettelegging av møteplasser og gode uteområder, eller det kan handle om større tiltak som eksempelvis tilgang på og bruken av areal til diverse formål i overordnede arealplaner eller etablering av lokale mobilitetsløsninger. Fellesnevneren for tiltakene vil være bred involvering, bærekraft, digitale verktøy og nye løsninger.

En del av prosjektet er Peak Måløy, et fremtidsrettet kompetansesenter for næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljø og oppstartsbedrifter i Måløy. 

Vestland Fylkeskommune har støttet prosjektet med 1,45 millioner kroner.

Styringsgruppen for prosjektet består av:
Randi Humborstad, Måløy Vekst
Frank Willy Djuvik, Måløy Vekst
Rolf-Bjarne Sund, Kinn kommune
Kristin Maurstad, Kinn kommune
Kjell Fagna, Nordfjord Havn IKS
Sindre Kvalheim, Local Host AS
Øyvind Reed, Videonor AS
Einar Rune Sætren, Sætren AS

I tillegg kan det opprettes egne prosjektgrupper med deltagere fra aktuelle offentlige eller private virksomheter, frivillig sektor eller enkeltpersoner, for å gjennomføre enkelttiltak i prosjektet.

SmartBy Måløy startet opp i 2020 og fikk støtte for 3 år. I 2022 ble det søkt om utsettelse et år, da flere av prosjektene trengte mer tid for å fullføre. Det ble innvilget fra fylkeskommunen, og prosjektet ruller videre i 2023. 

I Måløy Vekst er det Frank Willy og Anette som jobber i prosjektet. 

Statusrapport i 2022

Innenfor “Smart mobilitet” jobber vi med planlegging og etablering av el-sparkesykler og elsykler, samt lokale kollektivtiltak og etablering av elbil-ladere. Siste punkt er høyt prioritert. 

Innenfor “Smart næringsutvikling” har Måløy Byforening blitt etalbert og er i full drift, og vi jobber nå med kartlegging, planlegging og gjennomføring av “digitale Måløy”. Synlighet på nett er et av punktene vi fokuserer på. 

Innenfor “Smart sentrumsplanlegging” er det etablert gratis trådløse soner i sentrum og på ICT-terminalen. Det trådløse nettet er et av de trådløse sonene i Norge. For Gate 1-prosjektet ble det gjennomført et inkluderingsarbeid i Minecraft av ungdomsskoleelever. Elevene fikk bygge sin egen gate og medvirke i planen. Sentrumsplan, og andre “smarte” tiltak i kommuneplanens arealdel er i prosess.