Kinn kommune markerer seg i toppen av NHOs kommune-NM

Det ble nylig publisert NHOs kommune-NM 2020. NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kinn kommune scorer veldig bra innenfor kategorien næringsliv og ble rangert som nr. 8 i Vestland Fylket. Kinn kommune markerte seg også innenfor underkategorien næringsvariasjon med 1. plass i Vestland fylke og 4. plass i landet. Kommunen har utfordringer når det gjelder demografi, og scorer midt på treet innenfor kategoriene arbeidsmarked og kommuneøkonomi.

Her er oversikten over plasseringene til Kinn kommune.

Næringsliv: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet.

Rangering i fylket: 8 av 43

Rangering i landet: 59 av 356

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren.

Rangering i fylket: 1 av 43

Rangering i landet: 4 av 356

Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder.

Rangering i fylket: 24 av 43

Rangering i landet: 80 av 356

Demografi: Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel eldre. Dagens befolkningssammensetning og flyttemønster er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling.

Rangering i fylket: 33 av 43

Rangering i landet: 276 av 356

Kompetanse: Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, er viktige faktorer for kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne.

Rangering i fylket: 21 av 43

Rangering i landet: 107 av 356

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling.

Rangering i fylket: 19 av 43

Rangering i landet: 149 av 356

Totalt: NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Rangering i fylket: 21 av 43

Rangering i landet: 105 av 356